Yeni yılını kutladıkları zaman kafirlere cevap vermeli midir?

0

Noel yortusu (Yılbaşı) ve başka bayramları münasebetiyle kafirleri kutlamak caiz değildir. Aynı şekilde bu bayramlar münasebetiyle bizi kutladıkları zaman onlara cevap vermemiz de caiz değildir. Çünkü bu bayramlar, dinimizce meşru sayılan bayramlar değildir. Çünkü onların kutlamalarına cevap vermek, bu bayramları kabul ve itiraf etmek demektir. Müslümanın, dini ile izzet ve şeref duyması, onun hükümleriyle iftihar etmesi, gayr-i müslimleri Cenab-ı Allah’ın dinine davet etmesi ve bu dini onlara tebliğ etmesi gerekir.

 

Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin’e (r.anha) :
– Noel Yortusu münasebetiyle kafirleri kutlamanın hükmü nedir?
– Bizi kutladıkları zaman onlara nasıl cevap vermeliyiz?
– Kafirlerin bayram münasebetiyle şenlikler düzenledikleri yerlere gitmek caiz midir?
– Bir insan, yukarıda zikredilen şeylerden birisini kasıtsız olarak yaparsa, günahkar olur mu? Bunu yapmasının sebebi; onlara yaranmak (dalkavukluk), utangaçlık veya mahcup duruma düşmemek gibi sebeplerle yapmışsa, günahkar olur mu? Bu konuda kafirlere benzemeye çalışmak caiz midir?

Gibi konular hakkında sorulduğunda o bunlara şöyle cevap vermiştir:
“Noel Yortusu ya da başka dini bayramları münasebeti ile kafirleri kutlamak (tebrik etmek), ittifakla
haramdır.

Nitekim İbn-i Kayyim (r.anha) “Zimmet Ehliyle İlgili Hükümler” adlı kitabında bunu nakletmiş ve şöyle demiştir:
“Küfrün sembollerine has olan bayramları kutlamaya gelince, bu ittifakla haramdır. Örneğin: Kafirlerin bayramlarını ve oruçlarını kutlayıp: “Bayramınız mübarek olsun” veya “Bu bayramda mutlu olasın” demek gibi. Bunu söyleyen kimse, kafir olmaktan kurtulsa bile, söylediği bu söz, haram olan şeylerdendir.Bu davranış; kafirin haç’a (istavroz’a) secde etmesini kutlaman ile aynı değerdedir.Hatta bu davranış, Allah Azze ve celle katında daha büyük günah ve içki içmeyi,cana kıymayı ve zina işlemeyi kutlamandan daha şiddetlidir. Dine değer vermeyen birçok kimse, bu hataya düşmekte ve işlediği bu çirkin fiilin farkına bile varmamaktadır.Her kim,bir insanı, günah veya bid’attan veyahut da küfürden dolayı kutlarsa, hiç şüphe yok ki, Cenab-ı Allah’ın azabına ve gazabına kendisini maruz bırakmış olur.”

İbn-i Kayyim’in (r.anha) zikrettiği, dini bayramları münasebetiyle kafirleri kutlamanın  haramlılığının bu değerde oluşunun sebebi şudur: Çünkü bu davranışta, kafirlerin üzerinde bulundukları küfrün şiarını kabul etmek ve bu konuda onlara rıza göstermek vardır. Bu küfre kendisi razı olmasa bile, müslümanın, kafirlerin sembollerine rıza göstermesi ve bu sembolleri kutlaması haramdır. Çünkü Allah Teala buna asla razı
olmaz.

Nitekim Cenab-ı Allah  bu konuda şöyle buyurmuştur:

“(Ey insanlar! Rabbinizi) inkar ederseniz, (O’na iman etmez ve elçisine uymazsanız), O size muhtaç değildir. O’nun size bir ihtiyacı yoktur,fakat siz O’na muhtaçsınız). O, kullarının kafir olmalarına razı olmaz (olmalarını da emretmez).(Ancak size bahşettiği nimetlere) şükreder-seniz, ona razı olur.”1

Yine Allah Azze ve celle şöyle buyurmuştur:

“Bugün size dininizi (İslam’ı) kemale erdirdim, (sizi cehalet karanlığından İslam nuruna çıkarmak
suretiyle) üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam’ı seçtim (razı oldum).”2

İster aynı işyerinde çalışan kimseler olsun, isterse olmasın,bayramlarından dolayı kafirleri kutlamak haramdır. Kafirler, kendi bayramları münasebetiyle bizi kutladıkları zaman bile onlara cevap vermemeliyiz. Çünkü bu bayramlar,bizim bayramlarımız değildir.Yine bu bayramlar, Allah Teala’nın razı olduğu bayramlar değildir. Çünkü bu bayramlar, ya onların dinlerine sonradan sokulan (bid’at) bayramlardır ya da aslen meşru olup,fakat Cenab-ı Allah’ın Muhammed (s.a.v) ile bütün yaratılmışlara gönderdiği İslam dini ile hükümleri ortadan kaldırılan bayramlardır.

Nitekim Allah Azze ve celle onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

“Her kim, İslam’dan başka bir din isterse, o din ondan asla kabul olunmayacaktır. Ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”3

Müslümanın, bu münasebetle onların davetlerine icabet etmesi de haramdır. Çünkü onların davetine icabet
etmek,onlarla birlikte bayramlarına katılmayı içerdiğinden dolayı bunun günahı, onların bayramlarını kutlamaktan daha büyüktür. Aynı şekilde müslümanların, bu münasebetle merasimler düzenleyerek kafirlere benzemeleri veya onlarla karşılıklı hediyeleşmeleri veya tatlılar ve yemekler hazırlayıp dağıtmaları veyahut da işi bırakmaları da haramdır.

Nitekim Nebi (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Her kim, bir topluluğa benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse), (günah ve sevap bakımından) o da onlardandır.”4

Şeyhulislam İbn-i Teymiyye (r.anha) şöyle demiştir:

“Bazı bayramlarında kafirlere benzemek, üzerinde bulundukları batıl inançları sebebiyle onların kalplerinin
sevinmelerini gerektirir. Belki de, fırsatı değerlendirmelerine ve zayıf imanlı kimseleri kullanmalarına sevk eder.”5

Kim, bunlardan bir şeyi yaparsa, ister bunu onlara şirin görünmek için, ister onlara yaranmak için, ister utandığı için, isterse herhangi bir sebepten dolayı yapsın, bu kimse günahkardır. Çünkü bu davranış, Allah’ın
dininde yağcılıktır ve kafirlerin kalplerini güçlendirme ve dinleriyle iftihar etmelerinin sebeplerinden birisidir. Allah Teala’dan, müslümanları dinleriyle güçlü ve aziz kılmasını, dinlerinde onlara sebat göstermesini ve düşmanlarına karşı onları muzaffer kılmasını dileriz. Şüphesiz ki O, güçlü ve azizdir.”6

1 -Zümer Sûresi: 7
2- Mâide Sûresi: 3
3 -Âl-i İmrân Sûresi: 85
4-İmam Ahmed, hadis no: 2/50. Ebu Davud, hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, “İktidâu’s-Sıratı’l-Mustakîm”, c: 1, s: 279’da hadisinin senedinin ceyyid/iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de “el-Câmiu’s-Sağîr”, hadis no: 5893’de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.
5-İktidâu’s-Sırâti’l-Mustakîm
6- Mecmû’u Fetâvâ ve Resâili’ş-Şeyh İbn-i Useymîn, c: 3, s: 44

Paylaş

Yorumlar