Yağmur Duası Arapça Türkçe Okunuşu Anlamı ve Yapılış Şekli

0

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) yağmur duasına çıktığı vakit şöyle dua ederdi; “Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebü Davüd, İstiska, 2/1176)

 

Yağmur Duası

Kuraklık olduğu yıl  tövbe ve istiğfarda bulunmak, dua edip namaz kılmak, ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan  Cenab-ı Allah’tan yağmur istemek sünnettir. Kutsal kitap  kuran-ı kerimde Hz. Nuh (a.s) kavmine şöyle derdi: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.” (Nüh Süresi, 71/10,11 )

Resül Ekrem Efendimiz (sav) bir kıtlık zamanında yağmur duasında bulunmuş  ve daha ellerini indirmeden mübarek sakalı yağmur suyu ile ıslanmıştır. Enes bin Malik (ra.anha ) şöyle rivayet edilğine  göre : Bir defasında insanlar bir kıtlığa uğradılar. Bir Cuma günü idi. Peygamberimiz (asv) hutbe okurken, karşı kapıdan birisi girdi ve:

“Ya Resülallah! Mallar helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Bize dua buyur!” dedi.
Hz. Muhammed (sav) mübarek ellerini kaldırdı. O sırada gökyüzünde gözümüze hiçbir bulut parçası gözükmüyordu. “Allahümme eğısna!” (Allah’ım bize yağmur ver!) ve “Allahümme’skına!” (Allah’ım bize su ver!) diye dua etti.
Nefsim kudret elinde bulunan Yüce Allah’a yemin olsun ki, bulutlar dağlar gibi gökyüzünü sarmadıkça, o mübarek ellerini indirmedi. Minberden inerken mübarek sakalına doğru yağmur tanelerinin yuvarlandığını gördüm. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün… Ta öteki Cuma’ya kadar. Hep üzerimize yağmur yağıp durdu. Ertesi
Cuma yine bir adam ayağa kalkarak, bu defa “Ya Resûlallah! Binalar yıkıldı. Mallar boğulmaya başladı. Bize dua buyur” dedi.

 

Yağmur duası Arapçası  
Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran..

Yağmur Duasının anlamı şöyledir
“Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün malk olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka lâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indr, indrdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indr. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsr, Sûre, 2,15)

 

Yağmur duası şöyle yapılır
Yağmur duasında kıbleye karşı durulur , imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de  ayağa kalkmadan oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ama, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebü Yüsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye dönerek dua ve istiğfar bulunarak yağmur duası yapılır (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde göre, yağmur duası yapıldığında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Paylaş

Yorumlar