Vahiy kavramının anlamı hakkında neler biliyorsunuz? Kısaca

0

Vahiy kavramı sözlükte; gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma
anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak ise vahiy; peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi
ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu
bilginin gönderiliş tarzı demektir.

Vahiy kavramının anlamı hakkında neler biliyorsunuz? Kısaca

Vahiy kavramı anlamı Cebrail (aleyhisselam) aracılığı ile Peygamberlere ulaştırılan Allah Azze ve cellenin sözleridir.

Allah Azze ve  celle, insanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulmaları ve hakka uymaları için insanlık
tarihinin her döneminde vahiy göndermiştir. O, kullarını hiçbir dönemde sahipsiz bırakmamış; gönderdiği peygamberler ve vahiylerle onları sürekli uyarmıştır. Bu husus bir ayette şöyle belirtilir: “Andolsun ki
biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (Aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir.).”(. Kasas suresi, 51. ayet.)

Cenab-ı Allah (c.c.), insanı akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmış, ona pek çok nimet vermiştir. Bunun yanı sıra Rabb’imiz (c.c.) insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır. “…Yaptıklarınızdan
mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”(. Nahl suresi, 93. ayet.) ayetinde bu durum açıkça ifade edilmektedir. Rabb’imiz (c.c.), insana sorumluluklarını hatırlatmak; ona iyiyi, güzeli ve doğruyu göstermek için tarih boyunca peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir.

İnsan, üstün özelliklere sahip akıllı bir varlıktır. O, aklı sayesinde yeni bilgiler öğrenip kendini geliştirebilir. Varlıkların yapısı ve özellikleri, tabiatta meydana gelen olayların sebepleri hakkında araştırma
ve incelemeler yapabilir. Medeniyetler kurup bilimsel ve teknolojik alanda ileri düzeyde gelişmeler sağlayabilir. Ancak insanın, aklıyla bilemeyeceği şeyler de vardır. Örneğin insan; kâinata bakarak, varlıkları
inceleyerek, evren üzerinde düşünerek yüce bir yaratıcının yani Allah’ın (c.c.) varlığını kavrayabilir. Ancak Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu, ona nasıl kulluk edeceğini bilemez. İşte Rabb’imiz (c.c.),
insana kendisini tanıtmak için vahiy göndermiştir. Kullarından kendisine ibadet etmelerini istemiş, nasıl
ibadet edeceklerini de gönderdiği vahiyler ve peygamberler vasıtasıyla kullarına açıklamıştır.

Paylaş

Yorumlar