Tevhid Nedir? Tevhid inancı ne anlama gelir?

0

Tevhid;  Cenab-ı Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak, hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır.
Tevhid inancının özü, Allah Teâlâ’yı tek ilah, tek yaratıcı ve kulluk edilmeye layık tek varlık kabul etmektir.
Tevhit ehli, yani Müslüman olabilmek için Allah’ın varlığına inanmamız yeterli değildir. Allah’tan başka ilah olmadığına, onun tek yaratıcı, tek rızık verici, tek hüküm koyucu olduğuna, kulluk edilmeye layık tek
ilahın olduğuna da inanmamız gerekir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de âlemlerin Rabb’i Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim…” ( En’âm suresi, 162-163. ayetler.)

“…De ki: Her şeyin Rabb’i o iken ben başka bir Rabb mı arayayım?…” (En’âm suresi, 164. ayet.)

“…Size gökten ve yerden rızık verecek Allah’tan başka yaratıcı mı var?…” (Fâtır suresi, 3. ayet.)

“…Hüküm, ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir.
İşte doğru din budur…”  ( Yûsuf suresi, 40. ayet)

Bu inancımızı ortaya koyan en güzel ve özlü ifade, “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelen “Lâ ilahe illallah” cümlesidir. Bundan dolayı, bu cümleye tevhit kelimesi (Kelime-i tevhîd)
denir.

Peygamber Efendimiz bize, kelime-i tevhîdi çok tekrarlamayı ve bu şekilde imanımızı diri tutmayı tavsiye etmiştir: “Lâ ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyiniz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 359)

Kur’an-ı Kerim’in üzerinde en fazla durduğu konu tevhittir. Allah Teâlâ Kur’an’da “Vâhid
(Bir)”, “Ehad (Tek)” gibi sıfatlarla nitelenir. Birçok ayette de Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulanır:
“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır…” (Bakara suresi, 255. ayet.)
“İşte sizin Rabb’iniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle
ise O’na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten) dir.” (En’âm suresi, 102. ayet.)
“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman’dır, Rahîm’dir.” (Bakara suresi, 163. ayet.)

Kur’an’da, kâinattaki eşsiz düzenin ancak tek ilah tarafından kurulabileceği bildirilir. Yüce Allah’tan
başka ilah veya ilahlar kabul etmenin mantıklı olmadığı vurgulanır:
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı)
kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın…”(Nisâ suresi, 36. ayet.)

Tevhid, İslam dininin en önemli özelliğidir. İslam’a göre ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.)
son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar bütün peygamberler bu inancı, insanların gönüllerine yerleştirmeye çalışmışlardır: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ suresi, 25. ayet.)

Tevhidin zıddı “şirk”tir. Yalnız Allah’a özgü konularda bir başka varlığı O’na eş veya denk
kabul etmek tevhit inancıyla bağdaşmaz. “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisâ suresi, 116. ayet)  buyrularak şirkin bağışlanmayacak büyük bir günah olduğu bildirilmiştir. Mekke müşrikleri, Allah’ın varlığını kabul ettikleri hâlde, başka varlıkları O’na ortak koştukları için şirke düşmüşler, bu sebeple Kur’an’da “müşrik” olarak nitelenmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Allah’ın bir ve tek olduğu, hiçbir eşi ve benzerinin bulunmadığı ortaya konmuştur. Tevhite zıt olan şirke karşı peygamberlerin vermiş oldukları tevhit mücadelesinden örnekler gösterilmiştir.

Paylaş

Yorumlar