Seyyidül İstiğfar Duası Oku: Tevbe İstiğfar Duası Anlamı

0

Tevbe istiğfar duası Seyyidül İstiğfar duası nedir nasıl okunur?

Her insan günah işleyebilir. Çünkü insan hem hata, hem de hayır işleyecek bir fitratta yaratılmıştır. Sırf hayır işlemek meleklerin, sırf kötülük işlemek de şeytanların tabiatıdır. İnsanoğlu işlediği günahtan pişmanlık duyup bir daha işlememek üzere söz vererek, yani tevbe ederek hayra yönelmelidir.

Cenab-ı Hak: “Her halde Allah tevbe edenleri sever” (Bakara, 222) buyururken;

Peygamberimiz (S.A.V.) de: “Günahtan tevbe eden hiç günahı olmayan gibidir,” buyurmaktadır. (İbni Mace)

Yine Peygamberimiz (S.A.V.): “Hata yapsanız, hatta günahlarınız göğe yükselecek kadar çok da olsa tevbe ettiğinizde Allah tevbenizi kabul eder, günahlarınızı bağışlar” buyurmaktadır. (İbni Mâce)

Tevbe – İsiğfar şu şekilde yapılabilir: Diyelim bütün günahlarımızın affı için:

“Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahe’l-azîme’l-kerîmellezî lâ ilâhe illâhû, el-Hayyel-Kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten ve lå hayâten ve lâ nuşûrâ, ve es’elühu’t-tevbete ve’l-mağfirate ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-tevâbu’r-rahîm.”

Tevbe ya Rabbi! Tevbe ya Rabbi! Tevbe ya Rabbi! Eğer benim elimden ve dilimden ve gözümden ve kulağımdan ve diğer azalarımdan bilerek veya bilmeyerek her ne surette olursa olsun şirk, küfür, isyan meydana geldi ise ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememeye azmeyledim. Günahlarımı bağışla, bir daha günaha dönmemek için bana güç ve irade ihsan eyle.

Peygamberlerin ilki Hz. Âdem (a.s.), sonuncusu Hz. Muhammed Aleyhisselâmdır. Bunlara ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlere inandım, hepsi haktır, gerçektir ve Senin tarafından getirip haber verdikleri şeylerin cümlesi doğrudur. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik eyledim.

“Âmentü billahi ve bi mà câe min indillâh. Âmentü bi Rasûlillâh ve bi mâ câe min indi Rasûlillâh. Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-ahiri ve bi’l-kaderî hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lå ilâhe illallâhu ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.”

Bütün günahlarımızın affı için Kelime-i Şehadet ki:

Eşhedü en la ilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühů ve Rasûlüh.”

Vatan ve milletimizin selâmeti, tevbemizin kabulü için tekrar kelime-i Şehadet ge tirilir. Sonra Fatiha okunur. Böylece tevbe-istiğfar yapılmış olur.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI

Seyyidül İstiğfar Duası Arapça:

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu:

“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.”

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı:

“Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)

SEYYİDÜL İSTİĞFARIN FAZİLETİ

Resûl-i Ekrem Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur:

“Her kim, bu Seyyidü’l İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Bu duânın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) “Her kim, bu duayı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buharı

Paylaş

Yorumlar