Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu ne zaman tutulur 2019

0

Altı günlük Şevval orucuna, Şevval ayının 2. günü yani Ramazan bayramının 2. gününden itbaren başlanabilir. Çünkü bayramın birinci günü oruç tutmak, haramdır ve aynı şekilde altı günlük Şevval orucunu, Şevval ayının dilediğin günlerinde tutulabilir. Lakin iyiliğin en hayırlısı, bir an önce yapılanıdır. İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi’ne:

“6 günlük Şevval orucuna, Ramazan ayından sonra bayramın birinci gününden hemen sonra başlamak gerekir mi? Yoksa bayramdan birkaç gün sonra, Şevval ayında başlanabilir mi? Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

“Altı günlük Şevval orucunu, Ramazan bayramından hemen sonra tutmak gerekmez. Aksine bayramdan bir ya da iki gün sonra bu oruca başlanabilir. 6 günlük orucu, imkanı ölçüsünde, Şevval ayında arka arkaya veya aralıklarla tutabilir. Dini açıdan bu meselede genişlik vardır. Çünkü bu oruç, farz değildir, aksine sünnettir.

 

Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şartmıdır? Yoksa her hafta sonunda yani hafta tatilinde ikişer gün olmak üzere üç defada ayrı ayrı tutabilir miyim?

6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart değildir.Eğer bu 6 günlük orucu, ayrı ayrı veya aralıksız tutarsa, bunda bir sakınca yoktur.

Allah Azze ve celle şöyle buyurmuştur:

“(Ey mü’minler!) O halde hep hayırlara (Allah’ın, İslâm dîninde size meşrû kıldığı sâlih ameller işlemeye) koşun, yarışın!” (Bakara Sûresi: 148)

Cenab-ı Allah yine şöyle buyurmuştur:

“(Allah’a ve elçisine itaat ederek) Rabbiniz tarafından bir mağfirete, genişliği
göklerle yer kadar olan ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olan bir cennete doğru
yarışırcasına koşuşun!” (Âl-i İmrân Sûresi: 133)

Musa (a.s)Rabbine şöyle demişti:

“Ve benden daha çok râzı olman için sana kavuşmakta acele davrandım ey
Rabbim!” (Tâ Hâ Sûresi: 84)

Fakat bu altı günlük orucu ne kadar erken tutarsa, onun için daha faziletlidir. Çünkü geciktirmede nice afet ve musibetler olmaktadır. Şafii alimleri ile Hanbeli alimlerinden bazıları bu görüştedirler. Fakat bu 6 günlük
orucu tutmada acele etmeyip geciktirmekte de bir sakınca yoktur. Eğer bu orucu, Şevval ayının ortalarına veya sonlarına doğru ertelerse, bunda bir sakınca yoktur. İmam Nevevi  (r.anha) bu konuda şöyle demiştir:

“Ashâbımız şöyle demişlerdir: Şevval ayından 6 gün oruç tutmak müstehaptır. Bu hadis için şöyle demişlerdir: Bu 6 günlük orucu, Şevval ayının başından itibaren birbiri ardınca aralıksız tutabilir.Eğer 6 günlük orucu aralıklarla tutarsa veya Şevval’den sonraya ertelerse, câizdir.Çünkü bu hadis, genel ve kayıtsız olduğu için bu sünneti işlemiş olur. Bu meselede bizde (Şâfiî âlimleri arasında) bir görüş ayrılığı yoktur.Nitekim Ahmed ve Davud da bu görüştedirler.” (Nevevî; “el-Mecmu’u Fî Şerhi’l-Muhezzeb”)

Paylaş

Yorumlar