Regaip Kandilinde Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?

0

Regaib Kandilinde neler yapılır, Regaip Gecesi yapılacak dua ve ibadetler

Mübarek geceleri neyle ihya etmek lazım namazla! Namaz çok mühim Cenab-ı Hak secde et yaklaş buyuruyor. Namaz müminin miracıdır buyuruyor, mümkün mertebe bu gece bol bol kaza namazı kılınmalı, teheccüt namazı kılınmalı, Cenab-ı Hakkı iltica etmeli, Kur’an-ı Kerim okumalı, Cenab-ı Hakkı zikretmeli, bunun yanı sıra birde infak (yani yardıma ihtiyacı olanlara, gönlü kırık olanlara hediyeler verilmeli ihsanda bulunmalı ikramda bulunmalı onların dualarını almalı) .

1. GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını önermişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regaip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra 2 rek’atta bir selam vermek üzere 12 rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.

2. KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Allah dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

Leyle-i Regaip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selam vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

Her rek’atta Fatiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve 12 defa “İhlas” suresi okunacaktır.

Veyahut 1 defa “Kadir” suresi ve 3 defa “İhlas” suresi okunur.

Namaz tamam olduğunda 70 defa:

Okunuşu: “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Allah’ım, ümmi nebi Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eyle!” duası okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede defa:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken 70 defa:

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerimsin.” duası okunacak.

Tekrar secde edip yine 70 defa:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.” duası okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Hak -celle ve ala- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur.

3. KUR’AN-I KERİM OKUMAK

Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur’an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an 16)

İbni Abbas radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizi, Fazailü’l-Kur’an 18)

4. TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Azze ve celle şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, iman, 279)

Resul-i Ekrem  Efendimiz (s.a.v) : “Ben, günde yüz kere istiğfar ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, iman, 279)

5. DUA ETMEK

Bu mübarek geceler, rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerimede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkan, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Allah Resulü (s.a.v), sahabilerden birinin Allah’a hamd ve Resûlü’ne salevat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdir ederek:

“–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizi, Deavat, 64/3476)

6. SALAVAT GETİRMEK

Resul-i Ekrem Efendimize salavat getirmeyi Allah Azze ve celle emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzab, 56)

Übey bin Kab -radıyallahu anh- diyor ki:

“Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’e:

«– Ya Rasûlallah! Ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

«– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

«– Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

«– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

«– Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım.» dedim.

«– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

Ben yine:

«– Şu halde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

«– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

«– Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur?» deyince:

«– O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizi, Kıyamet, 23)

7. SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah’a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira Allah Azze ve celle şöyle buyurmuştur:

“Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Resul-i Ekrem Efendimiz  (s.a.v) zengin-fakir her mü’mini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhari, Edeb, 34)

8. HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

Ayet-i kerimede “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!…” (Furkan sûresi, 58) buyrulmaktadır.

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mace, Nikah, 19; Ebû Davud, Edeb, 18)

“Şükür, imanın yarısıdır…” (Süyûti, el-Camiu’s-Sağir, I, 107)

“Cenab-ı Hakk’ın nimetlerine hamd ü sena, insanı nimetin zevalinden emin kılar.” (Suyûti, el-Camiu’s-Sağir, no: 3836)

“Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (Suyûti, el-Camiu’s-Sağir, no: 3835)

9. ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK

Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

Ayet-i kerimede buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gafillerden olma!” (el- A’raf, 205)

“Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)

“…Allah’ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)’tir…” (el-Ankebût, 45)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:

“Allah’ı sevmenin alameti, Allah Teala’yı zikretmeyi sevmektir.” (Suyûti, el-Camiu’s-Sağir, II, 52)

“Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça, kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, iman, 234/148)

Paylaş

Yorumlar