Ramazan Duası Fazileti | Ramazan Duası Arapça Türkçe

0

Ramazan Duası okumanın Fazileti  Ramazan Duası Arapça Türkçe

Ramazan Duası   Okumanın Fazileti

Ramazan duasını okumak hakkında Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

Resulü Ekrem (sav) bir gün otururken huzuruna Cebrail (a.s) gelerek şöyle dedi: ” Ey Allah’ım Resulü! Allahü Tealanın sana selamı var, bu duayı mü’minin günahı, Arş ve Kürsi ağırlığınca olsa.

Allahü Teala onun günahlarını affeder. Şayet borcu varsa, borcunu ödemeye muvaffak kılar. Bu dua ölen bir mü’min kulun üzerine okunursa, Allahü Teala onun üzerine yüzbin rahmet indirir. Melekler tarafından o kimseye nurdan tabaklar getirilir. Ona şöyle derler:

“Sen hiç korkma, biz sana müjde vermek için geldik. Kıyamete kadar sana arkadaşlık yapacağız.”

Kim bu duayı, Ramazan Ayı’nin başında, ortasında, sonunda veya son cuma gecesinde her ne niyet ve dilek için okursa, Allahü Teala onun dilek ve niyetini gerçekleştirir.

Ramazan Duası  Arapça 

Ramazan duası 

Ramazan duası ,

Ramazan duası 

Ramazan duası 

Ramazan Duası Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahiym*

Allâhümme inni es’elüke bismikel husnâ* Yâ allâhü fa’lem ennehû lâ ilâhe illallâh* Yâ rahmânü er rahmânü allemel kur’ân* Yâ rahıymü ve kânellâhü şafûran rahıymâ* Yâ mâlikü mâliki yevmid dîn* Yâ kuddûsü el melikül kuddûsüs selâm* Yâ müteâli fe teâlellâhül melikül hakk* Yâ selâmü vallâhü yed’û ilâ dâris selâm* Yâ mü’minü el mü’minül müheyminül azîz* Yâ azîzü ve kânellâhü azîzen hakiymâ* Yâ cebbâru el cebbârul mütekebbir* Yâ hâliku fe tebârakellâhü ahsenül hâlikıyn* Yâ müsavviru hüvellezî yüsavviruküm fil erhâm* Yâ bâriü el bâriül müsavvir* Yâ evvelü hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtin* Yâ şekûru inne rabbenâ le ğafûrun şekûr* Yâ vedûdü ve hüvel ğafûrul vedûd* Yâ zâhiru vez zâhiru vel bâtin* Yâ kâimü kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû* Yâ havvü allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*

Yâ alimü ve hüves semîul alium* Yâ basıyru innallâhe basiyrun bil ibâd* Yâ haliymü innehû le alîmün haliym* Yâ hakîmü ve kânellâhü azîzen hakîmâ* Yâ kerîmü innallâhe le ğaniyyün kerîm* Yâ kâdiru kul hüvel kâdiru alâ en veb’as* Yâ muktediru inde melîkin muktedir* Yâ bâisü innallâhe veb’asü men fil kubûr* Yâ râziku vallâhü hayrur râzikiyn* Yâ vârisü ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ard* Yâ kavivvü innallâhe le kavivvün azîz* Ya şehîdü innallâhe alâ külli şey’in şehîd* Yâ mübdiü

innehû hüve yüb diü ve yüiyd* Ya razzáku vallâhü yerzükumen yesa Ya tevvâbü innallâhe kane tevvåben rahıyma* Yâ vehhâbü inneke entel vehhâb* Yå celilü zül celali vel ikrâm Yâ cemîlü fasbir sabran cemilao Ya vekilü ve kefå billâhi vekilá* Yâ kâfi ve kefallâhül mü’minînel kital* Yâ veliyyü ve hüvel veliyyül hamid* Ya rabbi fe tebârakellâhü rabbül âlemin* Yå ğaniyyü vallâhül ğaniyyü ve entümül fükara * Yå sâkiru innallâhe şâkirun aliym” Ya hallâku ve hüvel hallâkul alim* Ya muhsinü vallâhü yühibbül muhsinîn* Yâ kadiru vallâhü alâ külli şey’in kadiyr* Yâ müfaddılü vallâhü zül fadlil azıym” Yå mütimmü ve yütimmü ni’

innehû hüve yüb diü ve yüiyd* Ya razzáku vallâhü yerzüku men yeşa Ya tevvâbü innallâhe kane tevvåben rahıyma* Yâ vehhâbü inneke entel vehhâb* Yå celilü zül celali vel ikrâm Yâ cemîlü fasbir sabran cemila Ya vekilü ve kefå billâhi vekilá* Yâ kâfi ve kefallâhül mü’minînel kital* Yâ veliyyü ve hüvel veliyyül hamid* Ya rabbi fe tebârakellâhü rabbül âlemin* Yå ğaniyyü vallâhül ğaniyyü ve entümül fükara * Yå şâkiru innallâhe şâkirun aliym” Ya hallâku ve hüvel hallâkul alim* Ya muhsinü vallâhü yühibbül muhsinîn* Yâ kadiru vallâhü alâ külli şey’in kadiyr* Yâ müfaddılü vallâhü zül fadlil azıym” Yå mütimmü ve yütimmü ni’metehů aleyk*

Ya müizzü türzzü men teşâü ve tüzillü men teşâ’* Yâ refiv’u refiy’ud deracâti zül arş* Yâ şefiy’u men zellezî yeşfeu ındeh* Yå kebîru innallâhe kâne aliyyen kebîrâ* Ya hakku fe teâlellâhül melikül hakk* Yâ berru innehû hüvel berrur rahıym* Yâ vitru veş şefi vel vetr* Yâ gaffâru innehů kâne gaffârâ Ya ğâfiru ve ente hayrul gâfirîn° Ya hamidu tenzilün min hakimin hamid Yâ mennânü belillâhü vemünnü aleyküm Yâ bâkıy ve yebká vechů rabbike zül celali vel ikrâm

Ya vâhıdü kulhüvallâhü ehad* Yâ metînü innallâhe hüver razzâku zül kuvvetil metîn* Yâ hâdî innallâhe yehdî men yeşâ’* Yâ bediy’u bediy’as semâvâti vel ard* Yâ aliymü âlimül gaybi veş şehadeh* Yâ fettâhu ve hüvel fettâhul alim* Yâ mühıytu vallâhü bimâ ta’melûne mühıyt* Yâ kâdiy vallâhü yakdıy bil hakk* Yâ samedü allâhüs samed* Yâ hasîbü ve kânellâhü alâ külli şey’in hasîbâ* Yâ nasiyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr* Yâ vâsiu ve kânellâhü vâsian hakîmâ* Yâ kâhiru ve hüvel kâhiru fevka ibâdih* Ya kebîru kebîrul müteâl* Yâ men leyse lehû veledün velid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad* Yâ men leyse ke mislihî şey’ün ve hüves semiul basıyr, nı’mel mevla ve nı’men nasıyr* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Paylaş

Yorumlar