Peygamberimizin İsimleri ve Anlamı | Hz. Muhammed 99 İsmi

0

Peygamberimizin İsimleri ve Anlamı  Hz. Muhammed 99 İsmi Anlamları  Efendimiz Hz. Muhammed (sav) çok  fazla ismi vardır. Bunların bazıları  Kuranda geçer, bazıları da  hadislerde, bir kısmı da diğer kitaplarda  yer alır.

 

Peygamberimizin İsimleri ve Anlamı  Hz. Muhammed 99 İsmi Anlamları 

1.Muhammed:  Çok övülmüş, övülmeye, takdire layık anlamına gelir.  Hz. Muhammed’in annesi Âmine’ye rüyasında doğacak çocuğa Muhammed  adını vermesi telkin edilmiştir. Hz.  Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok kullanılan adı Muhammed’dir.

2. Ahmed : Herkesten daha çok öven ve herkesten daha çok övülen demektir.

3. Hâmid Sözlükte, hamdeden, şükreden manasına gelir.

4. Mahmüd, Çok övülmüş, övmeye, takdire layık anlamına gelir.

5. Âkıb:  Peygamberlik silsilesinin sonu, Lugatta, en son gelen, bir kavmin liderine halef olan, selefinin hayır ve
faziletlerini devam ettiren kimse manasında kullanılır.

6. Fâtih:  Sözlükte açan, başlayan, fetheden demektir.

7. Hâtem: Lugatta, yüzük, mühür, her şeyin sonu anlamlarına gelmektedir.

8.Hâşir: Sözlükte, çok sayıda insanı toplayan manasına geliyor.

9. Mâhi:   Küfrün imhası için gönderilen elçi,  Mahi: Kökünden gelen, mahveden, mahvedici, yok edici, ortadan kaldıran  demektir.

10. Dâ῾i: Arapçada,  Hitap etmek, çağırmak, davet etmek  manasına gelir.

11. Sirâc, Lügatte lamba, kandil demektir. Hz.  Muhammed’in de ışık saçan bir kandil olduğu bilinir.

12. Münir. Işık gönderen, açık, vazıh  anlamına gelir.

13. Beşir: Mübeşşir demektir.  Hz.  Muhammed için kullanılan isim yada sıfatlardan biri olan “beşir” bir
sıfat olup, müjdeleyen,  Cenab-ı Allah’a inananları cennetle müjdeleyen demektir

14. Nezir: Sözlükte, korkulu bir şeyi bilip sakınmak  manasını taşıyan  nezr (nizâre)
kökünden türeyen “korkulu bir şeyi haber vererek sakındırmak” demektir.

15. Resul:  Sözlükte, Peygamber, elçilik, gönderilen, anlamlarını taşır.  Kuran’da peygamber karşılığında nebi, resul ve mürsel kelimeleri kullanılmaktadır.

16. Nebi: Sözlükte, Peygamber demektir.

17. Hâdi: Yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden demektir.

18. Mühdi: Hediye ve ihsan anlamını taşır.

19. Halil: Birlik, beraberlik;  Sadık, samimi, dostluk, arkadaşlık, halis dost Allah’ın dostu  demektir.

20. Veli: Allah dostu anlamında bir tasavvuf terimi olarak  kullanılan veli sözlük anlamı ise, yardım eden, koruyan; yardım edilen, korunan demektir.

21. Nasir: Kur’an-ı Kerimde geçen  Cenab-ı Allah’ın isimlerinden biridir. Sözlükte ise, yardım etmek,
desteklemek, sıkıntıdan kurtarmak  demektir.

22. Yasin: Kuran’da  36. suresinin başlangıcı. Asıl anlamı bilinmemekle birlikte, “Ey insan, Ey Seyyid” gibi muhtelif  manalarına gelmektedir.

23. Müzzemmil:  Lügatte, elbiseye sarılıp bürünmek, örtünmek  demektir.

24. Müddessir: Lügatte, bürünüp örtünen  anlamını taşır.

25. Kelim: Sözlükte, sohbet arkadaşı, Hz. Peygamberin lakabı anlamında kullanılmıştır.

26. Mustafa:  Sözlükte seçilmiş, seçkin  demektir.

27. Murtazâ:  Allah’ın razı olduğu kişi, Takdir edilmiş, beğenilmiş, seçilmiş, hoşnut olmuş  demektir.

28. Muhtâr : Sözlükte  seçilmiş, seçkin  demektir.  Muhtar terim olarak  ise “mahalleveya köy  işlerini yürütmek için  atanmış/seçilmiş idareci  kimse

29. Mûsâddık: doğrulayan, tasdik  demektir.

30. Kâsım Taksim eden, bahşeden.  Peygamberimiz, küçük yaşta vefat eden oğlu Kâsım’dan dolayı “Ebü’l-Kâsım=Kasım’ın babası” künyesini taşır. Taksim eden, bahşeden.

31. Hüccet: Sözlükte, kastetmek, yönelmek, ziyaret etmek, üstün gelmek  demektir.

32. Beyân : Ortaya çıkmak, açık seçik olmak; açıklamak, anlaşılır hâle getirmek”
gibi anlamları taşır.

33. Hâfız: Arapçada korumak, ezberlemek demektir.  Hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız (çoğulu huffâz) sözlükte ise, koruyan, ezberleyen manasına gelir.  Kuran’da tamamını ezberleyene hâfız denir.

34. Şehid: herşeye şahit olan herşeyi hakkıyla gören, bilen ve  bildiğini haber verme konusunda güvenilen kimse”
demektir.108 Canını Allah yolunda feda eden kimse  demektir.

35. Hammâd: Çok hamd eden demektir.

36. Nür:   Cenab-ı Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biridir.  Sözlükte “aydınlık, ışık demektir.

37. Mübin: İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran. 2. Açık anlaşılır, aşikar, belli demektir.

40. Müzekkir: Hatırlatan, hatıra gelen  anımsatan demektir.

41. Emin:  sözlükte “kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, Bu çok değerli isim genel manada inanan ve inanılan, güvenen ve güvenilir olan, emniyette olan, Cenab-ı Allah’tan  gayrısından korkmayan, şüpheye düşmeyen kimse manalarını taşır.

42. Vâ῾iz:  Sözlükte öğüt veren, dini öğütlerde bulunan manasına gelir.

43. Sâhib: Hz. Muhammed’e isim olan sâhib kelimesi, bir vasfı olan, koruyan,
arkadaş, dost, taraftar demektir.

44. Nâtık: Konuşan, söyleyen, beliğ, güzel konuşan, açık net anlaşılır, akla uygun,
beyan eden. İdrak eden. Bildiren  demektir.

45. Sâdık: dostluğu ve bağlılığı içten olan, hakiki, içten, samimi, güvenilir, emin, muteber
anlamlarını taşır.

46. Mekki:  Mekkeli, Mekke’ye ait” anlamına gelen bu terim, Hz.  Muhammed’in
Medine’ye hicretinden önceki dönemde Mekke’de nâzil olan sûre ve âyetler için de
kullanılır.

47. Neciyyullah: Allah’ın sırdaşı demektir.

48. Bathâ: Ebtah’ın diğer ismi olan Bathâ aynı zamanda Mekke’nin isimlerinden biridir. Hz. Muhammed (sav)’in dedesi Abdülmuttalib “Ebü’l-Bathâ” künyesiyle anılmaktadır.

49. Arabi: Hz. Muhammed (sav) isim olan ve Arap kavmine mensup manasına gelir.

50. Kureyşi: Hz. Muhammed (sav) Kureyş kabilesine mensup olduğu manasına gelir.

51. Hâşimi: Hz. Muhammed(sav) Hâşimî soyuna mensup olduğu için Peygamberimize “Hâşimî” adı verilmiştir.

52. Aziz : Muhterem, sevgili, şerefli, sevgide çok üstün tutulan, az bulunan anlamlarına gelir.

53. Haris, Hz. Muhammed (sav)’in “Harîs” ismi sözlükte, hırslı, meraklı, bir şeye çok istekli  demektir.

54. Raûf : Acımak,  şefkat merhamet etmek, kolaylık sağlayan şefkat göstermek kalbi dayanamayacak
derecede merhametli  manalarına geliyor.

55. Rahim: Merhamet sahibi,  koruyan esirgeyen, acıyan, şefkatli anlamına gelir.

56. Cevâd : Hz. Muhammed (sav)  isimlerinden birisi olan “Cevâd” kelimesi, sahavetli,
eli açık, cömert  demektir.

57. Kerim : Yaratılıştan cömert olan, insanın şerefiyle bağdaşmayan her türlü
şeyden arınmış bulunan, büyük, onurlu, soylu demektir.

58. Ali: Sözlükte, Çok yüce, şerefte yüksek olmak, yükselmek şanlı onurlu  gibi pek çok anlamda
kullanılır.

59. Tayyib: Sözlükte “güzel söz, verimli temiz toprak, iffetli kadın, güvenli şehir,
güzel koku, lezzetli yemek, temiz su, asil aile, meşrû kazanç” gibi pek fazla anlamlara gelir.

60. Mutayyeb: Sözlükte, gönlü hoş edilmiş, taltif olunmuş, sevindirilmiş demektir.

61. Hatib: Hutbe irad eden, hatip,topluluk karşısında düzgün, açık ve etkili konuşan ve konuşmacı  manalarına gelir.

62. Fasih: Sözün iyisini kötüsünden ayıran, açık ve düzgün konuşma yeteneği olan, Arapça konuşan kimse demektir.

63. Reşid:  Cenab-ı Hakkın isimlerinden biri olan (esmâ-i hüsnâ) Er-Reşid  sözlükte, irşad eden, doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındadır.

64. Tâhir : Temiz, pak iffetli, namuslu, dürüst  demektir.

65. Mutahhar:  Sözlükte arınmış, maddi ve manevi olarak temizlenmiş, Efendimiz Hz. Muhammed (sav)  altıncı kat semâda mutahhar ismi ile anılır.

66.İmam: Arapça emm “öne geçmek, sevk ve idare etmek” kökünden gelen imâm, terim olarak ise “cemaatle  namaz kıldıran kimse.” ve “devlet başkanı” manalarına gelir.

67. Taki: Sözlükte takvâ, takvalı kimse. günahtan çekinen, kendini koruyan sakınmak, saygı göstermek, dindar
olmak, itaat etmek,  anlamlarını taşır.

68. Ümmi: kelime manası ümm Arapçada anne,Ümmi  kelimesi de, buradan türetilmiş bir isimdir. Ümmi, anasından doğduğu hal üzere kalmış, okuma yazması olmayan, yaratılışı yeni bir şey öğrenmekle değişmemiş, Kur’an terimi olan el-Ümmi Efendimiz Hz. Muhammed sıfatlarından olup, bağlı bulunduğu topluluğa mensup, onların özelliklerini taşıyan,

69. Bâr:  itaatkâr, sadakatli, vefakâr ve iyiliksever  manalarına gelir.

70: Şifâ: Dini, ahlâki ve bedeni  hastalıkların tedavisi ve ilâcı manasındadır.  sözlük manası ise, hastalıktan kurtulma, iyileşme

71. Mutavassıt: Sözlükte, tavassut eden, aracılık eden, vasıta olan, merkezde demektir. bulunan manalarına gelir.1

72. Sâbık : Sözlük anlamı,  öne geçen, önce olan, önde giden demektir.

73. Muktasıd: İtidal üzere hareket eden, idareli geçinen anlamına gelmektedir.

74. Gani: zengin demektir.

75. Mübeyyin : Sözlük anlamı bildiren, açıklayan, açıkça bildirilmiş demektir.

76: Evvel: Sözlük manası, birinci, ilk, başlangıç manalarına gelir

77. Âhir: Sözlükte sonuncu, sonuç, netice, nihai anlamlarını taşır.

78. Bâtın: İç. İç yüz. Giz­li, gö­rün­me­yen. bâtınen: Bâtından, içten, dâhilen. bâtıni: Dâhili, sır ve hakikatle  vb. manalarını taşımaktadır.

79. Rahmet: Sözlükte, acınacak durumda bulunan kişiye yönelik yufka yürekli
ve şefkatli olmak anlamına gelir.

80. Şâfi:  Şefaat eden, suçunun bağışlanması  yada isteğinin  yerine getirilmesi için
birine aracılık etme demektir.

81. Merhüm: Rahmetle bezenmiş anlamına gelir.

82. Müşfi: Sözlük anlamı: şefaat eden, aracı olan demektir.

83. Muhalled :  Sözlükte, daimi, ebedi sûrette mukim kılınmış  demektir.

84. Muharrem: Hürmet gösterilen, haram kılınmış, yasak manalarına gelmektedir.

85. Alim : İlm kökünden mübalağa sıfatı olan alim, hakkıyla bilen anlamına geliyor.

86.  Taha :  kökeni Arapça, farklı  şekillerde tefsir edilir.  yâ racül demektir. Kimisi “yâ tâhir, yâ
hâdi” anlamına geldiğini ifade edilir.  Kuranın yirminci süresidir.

87. Hakim:  kendisini gerçek dışı bilgilerden ve nefsani isteklerden alıkoyan, düşünce istikametine ve davranış selâmetine sahip bulunan  anlamına geliyor. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan demektir.

88. Karib: Yakın olan, insanın rahim ve nesep cihetiyle yakını, hısımı  anlamına gelen Karib,   Yerce ve mekânca uzak olmayan  Hz. Muhammed (sav) isimlerinden birisi olan Karib isminin türevleri Kuranın birçok âyet-i keriminde  yer alır.

ٰ89: Şekür: Sözlük anlamı, yapılan bir iyiliğin sahibini övgüyle  anmak demektir.

90. Rakib:  Cenab-ı Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) birisi olan ve rakb (ruküb,
rekâbet) kökünden türeyen rakib  kelimesi gözetleyip, daima  kontrol eden  anlamına gelir.  Hz. Muhammed (sav)  isimlerinden birisi olan rakîb ismi Kuranda  beş âyet-i kerimede  geçer.

91. Müctebâ: Seçilmiş, kıymetli anlamına gelen  Müctebâ,  Cenab-ı  Allah (cc) tüm mahlukattan ayrı bir şekilde seçip ayırdığı   demektir

92. Münib: Azgınlığı bırakarak Allah’a yönelen, tevbekâr  demektir Kuranda bir çok  sürede geçmektedir.

93. Sadullah: Cenab-ıAllah’ın mübarek kulu demektir.

94. Masir:  Suyun aktığı yer, İşin akıbeti, sonu, varılacak yer, karargâh  anlamına gelir.

95. Kâim: Sözlükte bir işte sebat eden, ayakta duran, var olan demektir.

96. Seyfullah:  Cenab-ı Allah  (cc)  kılıcı  demektir.

97. Veli: Veli, sahip, dost,  ermiş eren demektir.

98. Abdullah: Cenab-ı Allah’ın kulu, kulluk eden, kulluk görevini yerine getiren  demektir .

99. Münzir: Uyarıcı, haberci  demektir.

Paylaş

Yorumlar