Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)in duası

1

Alemlerin Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)in duası

Allahümme innî es’elüke rahmeten min ındike tehdî biha kalbî ve tecma’u bihâ şa’sî ve terüddü bihe’l-fitene annî ve tuslihu bihâ dînî ve tahfezu bihâ ğaibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekkî bihâ amelî ve tübiyyizu bihâ vechî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve ta’sımunî min küllî şey’in.

Allahümme e’tınî îmânen sâdıkan ve yakînen leyse ba’dehu küfrün ve rahmeten enâlü bihâ şerefe kerâmetike fi’d dünyâ ve’l-âhireti.

Allahümme innî es’elüke’l-feyze ınde’l-kadâi ve menâzile’ş-şühedâi ve ayşe’s-sü adâi ve’n-nasre ale’l-a’dai ve mürâfekate’l- enbiyâi.

Allahümme innî ünzilü bike hâcetî ve in da’ufe re’yî ve kallet hîletî ve kasure amelî ve’f-tekartü ilâ rahmetike fe es’elüke yâ kâfiye’l-umûri ve yâ şâfî’s-sudûri kemâtücîrü beyne’l-buhûri en tecîrenî min azâbî’s-sâîri ve min da’veti’s-subûri ve min fitneti’l-kubûr.

Allahümme mâ kasure anhu re’yî ve da’ufe anhu amelî ve lem tesluhu niyyetî ve ümniyetî min hayrın veadtehû ehaden min ibâdike ev hayren ente mu’tîhi ehaden min halkıke feinnî erğabü ileyke fîhi ve es’elekehu yâ rabbe’l-âlemin.

Allahümme’c-alnâ hâdîne mühtedîne ğayre dâllîne ve lâ mudillîne harben li e’dâike ve silmen li evliyâike nuhibbü bi-hubbike men atâ’ake min halkıke ve nü’âdî bi-adâvetike men hâlefeke min halkıke.

Allahümme hâzâ’d-du’aû ve aleyke’l-icâbetü ve hâzâ’l-cehdü ve aleyke’t-tekilânü ve innâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ûne ve lâ havla ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l azîmi zi’l-habli’ş-şehîdi ve’l-emir’r-reşîdi es’elüke’l-emne yevme’l-vaîdi ve’l-cennete yevme’l-hulûdi me’a’l-mükarrebîne’ş-şühûdi ve’r-rükkei’s-sücûdi’l-mûfîne bi’l-uhûdi inneke rahîhmün vedûdün ve ente tef’alü mâ türîdu sübhânellezî lebise’l’ızze ve kâle bihi sübhânellezî lâ yenbaği’t-tesbîhü illâ lehu sübhâne zi’l-fadli ve’n-ni’ami sübhâne zi’l-ızzeti ve’l-keremi,sübhânellezî ehsâ külle şey’in bi-ilmihi

Allahümme’c-al lî nûran fî kalbî ve nûran fî kabrî ve nûran fî sem’î ve nûran fî basarî ve nûran fî şa’ri ve nûran fî beşerî ve nûran fî lahmî ve nûran fî demî ve nûran fî ızamî ve nûran beyne yedeyye ve nûren min halkî ve nûran an yeminî ve nûran an şimâlî ve nûran min fevkî ve nûran min tahtî.

Allahümme zidnî nûran ve e’tınî nûran ve’c-al lî nûren

Resulü Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed  yaptığı dua

Anlamı;

” Allah’ım. Senden , senin nezdinde bir rahmet talep ediyorum. Onunla benim kalbimi hidayete erdir,dağınık durumlarımi bir araya getir ayrı olan hâllerimi birleştir. O rahmet ile fitneleri benden uzak tutan,dinimi onunla terbiye etmiş,gizlimi onunla korumuş, hazırımı onunla yüceltmiş, amelimi onunla geliştirmiş, yüzümü onunla ak etmiş ve yine onun sayesinde bana dosdoğru yolu seçebilmem için rüşdümü ihsan etmiş olayım ve o rahmet ile beni her çeşit kötülükten uzak tutmuş olasın.”

“Allah’ım, Bana dosdoğru bir iman,ve küfrün yeri ve ihtimali olmayan bir ihsan ver ve bana rahmet ihsan eyle ki o rahmetin sayesinde dünya ve ahirette senin kerametinin şerefine nail olayım.”

Allah’ım, ben, hesap gününde senden kurtuluşu ve şehitlerin ulaştığı mertebeyi,saidlerin hayatını, düşmanlara karşı galip gelmeyi ve Peygamberler ile arkadaş olmayı istiyorum”

“Allah’ım, ben ihtiyacım olanı sana arz ediyorum. Her ne kadar benim görüşüm ve Kurtuluş yollarım azalmış, amelim kısılmış olsa da senin rahmetine ihtiyacım var. O yüzden kuluna yeterli gelen ve kalplerin maveni durumuna şafi bulunan Allah. Senden istiyorum. Nasıl ki sen, denizlerin birbirine karışmaması için ayırıp muhafaza ediyorsan benide ateşin azabından, felaketlerden ve kabir azabından koru”

Allah’ım, görüşümün kısa olup yetişemediği, amelimin zayıf olup yapamadığı şeyleri, istediklerimin ulaşamadığı hayira ulaşmak için sana iltica ediyorum. Ey alemlerin Rabbi ! Onu senden istiyorum.”

“Allah’ım, bizleri hidayete erdiren ve başkalarınıda hidayete erdirmeye çalışan, kötülüğe saptırmayan, başkalarını da kötülüge saptırmayanlardan eyle. Bizleri senin düşmanlarına düşman, senin dostlarına dost kıl. Bizleri öyle bir konuma getir ki senin yolunda itaat edenleri senin rızan için sevelim. Ve yine sana karşı gelenlere de sana olan düşmanlıkları sebebiyle düşman olalım.”

“Allah’ım, bu sadece bir duadır.ancak bunu kabul etmek yalnızca sana düşer. Bu yaptığımız çalışmalar ve güvenimiz yalnızca senin içindir. Biz Allah için varız ve yalnızca ona döneceğiz. İsyan etmek ve isyandan kaçınmak sadece kuvvetli ve kudretli ; yüce,ulu dosdoğru emrin maliki olan Allah’ın kudretindedir.”

“Allah’ım, vaîd gününde senden emniyet ister, ebediyet gününde ise rükû ve secdeye varan,daima senin huzurunun farkında olanlarla birlikte (mukareebelerle) cennet isterim. Çünkü sen rahimsin ve dosdoğru kullarını çok sevensin.”

“Sen istediğin herşeyi yaparsın. İzzeti ( Şanına yakışır şekilde giyen) Allah her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzehtir. O daima İzzet ile hüküm eder. Mecd’le ( cömert) giyinmiş ve onunla kullarına nimetlerde bulunan Rabbim her türlü eksiklikten münezzehtir. Tesbihin yalnızca kendisine yakıştığı Allah ,her çeşit eksiklikten uzaktır. Övgü ve nimer sahibi olan Allah her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzaktır. İzzet ve kerem sahibi olan, ilimiyle herşeyi kuşatıp ve sayısını bilen Allah her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzehtir.”

“Allah’ım, Benim, kalbimde ve kabirimde, kulağımda ve gözümde, tüyümde ve derimde,etimde,kanımda, kemiğimde önümde ve arkamda, sağımda ve solumda, üstümde ve altımda bana nur ver. ”

“Allah’ım, nurumu arttır. Bana nur ver bana nur ihsan eyle.”

 

Peygamberimizin yaptığı dualar nelerdir

 

Peygamberimizin yaptığı dualar nelerdir

 

 

 

Paylaş

Yorumlar