ON İKİ İMAM KİMLERDİR? İSİMLERİ

0

12 İmam kimdir, kime denir? Sırasıyla 12 imam.

Şia içinde İsnaaşeriyye veya İmamiyye denilen mezhebin Hz. Peygamber’den sonra imam olarak tanıdıkları Hz. Ali ve sülalesinden on iki kişi. İmamiyye mezhebine göre Eimme-i İsnaaşer denilen “on iki imam” kronolojik sırayla şunlardır:

1-Ali b. Ebi Talib (el-Murtaza) (V. 40/661).

2-Hasan b. Ali (el-Mücteba) (V. 50/670).

3-Hüseyn b. Ali (eş-Şehid) (v. 51/680)

4-Ali Zeynelabidin b. el-Hüseyn (V.94/712).

5-Muhammed el-Bakır b. Ali (V. 114/732).

6-Ca’fer es-Sadık b. Muhammed (V.148/765).

7-Musa el-Kazım b. Ca’fer (V. 183/799).

8-Ali er-Rıza b. Mûsâ (V.203/ 818).

9.Muhammed el-Cevâd et-Takıyy b. Ali (V.220/835).

10-Ali el-Hâdî en-Nakıyy b. Muhammed (V.254/868).

11-el-Hasen el-Askeri b. Ali (V. 260/873).

12-Muhammed el-Mehdi b. el-Hasen (doğumu 256/870, kayboluşu, 265/879).

İmamiyye içinde ilk altı imam konusunda ittifak vardır. Yedinci imam Musa Kazım’ın vefat etmediğine inanan bir gurub çoğunluktan ayrılmış ve bilahare İmameti, Mûsa – Kâzım’ın kardeşi İsmail (V.143/760)  ve onun sülalesi ile yürütmüşlerdir ki, bunlar İsmailller’dir. Çoğunluk ise Musa Kazım’ın öldüğüne kesinlikle inanmışlar ve hatta bu yüzden Kat’iyye adını almışlar, İmameti Musa Kazım’ın oğlu Ali Rıza ile devam ettirerek On iki İmam silsilesini kabul etmişlerdir. İşte bunlara On iki İmam  Mezhebi manasına gelen İsnaaşeriyye adı verilmiş ve sonraki devirlerde İmamiyye ismi ile İsnaaşeriyye ismi aynı mezheb için kullanılmaya baş lanmıştır (bk. Ca’feriyye, EimmeIsnâ Aşer ve İmamiyye)

Paylaş

Yorumlar