Namazda hangi dualar okunur?

0

Namazda hangi dualar okunur?

Dua, en güzel teslim olma şeklidir. En güzel ibadettir. Rabbimizin korumasına sığınmak, ona kendimizi bırakmaktır. O’nunla dertleşmek, onunla derdimizi paylaşmaktır. Müminin en kuvvetli silahıdır. Namaz kılarken de bizlerin okunması için emrolunan bazı dualar vardır.

Namazda sırasıyla okunacak dualar ve süreler!

1-) Sübhâneke Duası

Sübhanekelallahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teâlâ ceddüke velâ ilâhe gayruk

” Allah’ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana şükürler olsun. Senin adın mübarektir. Büyüklüğün ve hikmetin yüksektir. Senden başka bir ilah yoktur.”

 

Fatiha suresi;
Bismillahirrahmanirrahim
” El-hamdulillahi rabbi’l-âlemin. Er-rahmânirrahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budü ve iyyâke nesta’în. İhdina’s-sırata’l müstakîm. Sıratallezîne en’amte aleyhim gayrı’l-magdûbi aleyhim ve le’d-dallîn.

” Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bütün şükürler Alemlerin Rabbi ve terbiyecisi olan Allah’a aittir. O, rahmetiyle yaratan ve besleyendir. Ve yine rahmeti ile mükemmelliğe ulaştırandır. O, din gününün sahibidir. Rabbimiz, biz yalnızca sana ibadet ederiz. Ve yalnızca senden meded umarız. Bizleri gazabına uğrayanların ve sapıkların yoluna değil de ;Sen bizleri doğru yola ilet. Nimet verdiğin peygamberin ve salihlerin yoluna kavuştur.”

Asr Süresi;

Bismillahirrahmanirrahim
Ve’l asr. İnne’l insâne lefî husr. İllezîne âmenû ve amilu’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.

” İman edenler, faydalı iş yapıp ve ibadetlerini yerine getirenler, hakkı ve hukuku tavsiye edenler ve yine birbirlerine sabırlı tavsiye edenler dışında o çağa yemin olsun ki insanlar hüsran ve zarar içindedir.”

Fil suresi;

Bismillahirrahmanirrahim
Elemtera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâreti’n-min-siccîl. Fe cealehüm ke’asfin me’kûl.

“Sen, sahibin olan Rabbinin Fil ordusuna ne yaptığını gördün mü? Onların tuzaklarını, sapıklık ve saplantıdan başka bir şeye yaramaz hale getirmedi mi ? Onların üzerine grup grup kuşlar gönderdi o kuşlar onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar attı. Bunun üzerine Rabbin, onları kurtlanmis yaprak gibi yaptı.”

Kureyş suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;

Li-îlâfi kureyşin. Îlâfihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’l-ya’budû rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehüm mi’n-cû ve âmenehüm mi’n-havf.

Kureyş kabileleri Yaz-Kış ticari seferlere alıştıkları için Kabe’nin sahibi olan Allah’a kulluk etsinler. Çünkü Allah onları açlığa karşı yedirdi,onlara korkuya karşı güven verdi”

Maun suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. Fe zâlikellezî yedü’ul-yetîm. Ve lâ yahuddu âlâ taâmi’l-miskîn. Fe veylün li’l-musallîn. Ellezînehüm an-salâtihim sâhûn. Ellezînehüm yurâûne. Ve yemneûne’l-maûn

“Dini inkar edenleri gördün mü? İşte o yetimi terk eden, yoksullara yedirmeye teşvik etmeyen kişidir. O namazı kılıp da namazlarından haberi dahi olmayanlarin vay haline.o namaz kılanlar gösteriş yaparlar ve yardım edilmesini engellerler”

Kevser suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
İnnâ a’teynâke’l-kevser. Fesalli li-rabbike ben har. İnne şâineke hûve’el-ebter

“Biz sana gerçekten bol bir hayır verdik. Artık sen namazını kıl ve kurbanını kes. Asıl hayrı olmayan, hayırdan yoksun, ibadeti olmayan ve sana kızıp, düşman olan kişidir”

Kâfirûn süresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne. Lâ a’büdü mâ t’âbidün mâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büdü. Leküm dîniküm ve liye dîn

“De ki; Ey kâfirler. Ben sizin yaptığınıza tapmayacağım, nasıl ki siz benim ibadet ettiğime kulluk etmiyorsanız bende sizin taptığınıza tapmayacağım. Siz de benim ibadet ettiğime kulluk etmiyorsunuz, benim dinim bana sizin dininiz size”

Nasr suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
İzâ câe nasru’llâhi ve’l-fethü. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dîni’l-lahî efvâcen. Fe sebbih bi-hamdi rabbike vestağfirhü innehu kâne tevvâben.

” Allah’ın yardımı ve fetih vakti geldiğinde, insanların hak dinine dalga dalga girdiğini gördüğün zaman Rabbine şükür et ve tesbih et. Ondan bağışlanmayı dile. Çünkü o gerçekten kendisine yönelenleri kabul eder.”

İhlas suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
Kul hüvallâhu ehad. Allahu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehu küfüven Ehad.

*Allah birliği ve beraberliği ile her yerde hazırdır. Onun hiç birşeye ihtiyacı yoktur, herşey ona muhtaçtır. O doğmamış ve doğurmamistir. Eşi ve benzeri yoktur.”

Felak suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak.ve min şerri ğasıgın izâ ve gab. Ve min şerri’n-neffâsâti fil ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

“Yarattıkları yokluğun karanlığından varlık sabahına çıkaran, sahipleri olan Allah’a sığınırım. Yarattıkların şerrinden, her tarafı kaplayan karanlıkların şerrinden, sihirbazların şerrinden ve kıskandığı zaman kıskananların şerrinden sana sığınırım”

Nas suresi;

Bismillahirrahmanirrahim;
Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nas. Meliki’n-nas. İlâhi:n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

“İnsanlara sahip olan ve terbiye eden, onlara sahip olan ve idare eden onların mabud ve ilahı olan Allah’a sığınırım. Gizlenip ortaya çıkıp,vesvese veren şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. O öyle bir şeytan ki insanların kalplerine vesvese verir. O hem cinlerdendir hem insandan.

2-) et-Tehiyyayü’yü duası;

Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. Essalamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllihahi ve berakâtüh.Esselamü aleyna ve âlâ ibâdillahissâlihin. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh.

” Bütün dualar,bedeni ve mali ibadetler Allah içindir. Rahmet ve bereket selam senin üzerinde olsun Ey Nebi.! Selam ve selamet bize ve Allah’ın Salih kullarının üzerinde olsun. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadet edecek ilah yoktur, ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v) onun kulu ve resulüdür.”

3-) Allahümme Salli

” Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammed. Kemâ salleyete âlâ İbrahîme ve âlâ âli İbrâhim. İnneke hamîdun mecîd”

” Allah’ım, Muhammed (s.a.v) ve onun Aline rahmet et. İbrahim (a.s)e ve onun Aline rahmet ettiğin o. Muhakkak ki sen övgüye en layık olan ve en yücesin.”

4-) Allahümme Bârik

” Allahümme bârik âlâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte âlâ âli İbrâhime ve âlâ âli İbrâhim. İnneke hamîdun mecîd.

” Allah’ım, Muhammed’i (s.a.v) ve onun ailesini  mübarek kıl. Onların şanını ve şerefini arttır. İbrâhim (a.s) ve onun ailesini mübarek kıldığın onların şanını ve şerefini arttırdığın gibi. Muhakkak ki sen övgüye en layık olan ve en yücesin.*

5-) Rabbenâ Âtina

Rabbenâ âtina fi’d dünyâ haseneten ve fi’l ahireti haseneten ve kınâ zâbennâr

” Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik/iman ver ve bizi cehennemin azabından koru”

6-) Rabbenağfirlî Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lil mü’minîne yevye yekûmu’l hisâb

“Rabbim! Hesap görülecek ahiret gününde beni,anne-babamı ve müminleri hesabı (hesaba çekilmenin)kaim olacağı günde bağışla.

 

Kunut duaları

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve nevek-kelü aleyke ve nüsnî aleyke’l hayra küllehû neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nah’lau netruku men yefcuruke.

” Allah’ım, muhakkak ki senden yardım ister ve senden mağfiret diler,senden hidayet isteriz. Seni tasdik eder,sana tövbe eder,sana tevekkül ederiz. Seni bütün hayır ile senâda, zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükür ederiz. Seni inkar etmeyiz. Sana isyan edenleri perişan ederiz ve terk ederiz.”

Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’â nahfidü necrû rahmeteke ve nahşâ azâbeke ibne azâbeke bi’l küffari mülhık

” Allah’ım, ancak sana ibadet eder ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız. İbadetlerini sevinçle yapar,rahmetini ümit eder, azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatır.”

Namazlardan sonra yapılan tesbihatın hikmeti nedir?

İşte namazı usul ve adabına muvafık bir surette kılamadığımız için namazın sonunda otuz üç defa سُبْحَانَ اللّٰهِ diyoruz. Yani “Ya Rabbi! Sen her türlü kusurdan münezzehsin. Emrine ittiba’ ederek namaz ibadetini eda ettim; ancak, usul ve adabına uygun bir namaz kılamadım. Kıldığım bu namazda dahi pek çok kusuratım olmuştur. Kusuratımı itiraf ediyor; afv ve mağfiretimi nihayetsiz rahmetinden taleb ve niyaz ediyorum.” diyoruz.

(Hem ondandır ki; namazdan sonra, namazın manasını te’kid ve takviye için, şu kelimat-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hulasalarla te’kid edilir.)

Namazdan sonra yapılan tesbihat, namazda vuku bulan eksik, noksan ve kusurların tekmili içindir. Namaz içindeki tesbih, tahmid ve ta’zim vazifesi hakkıyla ifa edilmediği için, namazın sonundaki tesbihatla o noksaniyet telafi edilir. Hatta bu sebebden dolayı selamdan hemen sonra üç defa اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ demek sünnettir. Namaz ibadetini eda ederken güya namazda günah işlemişiz gibi, Allah’a istiğfar etmeliyiz. Zira kulun namazı, hata ve kusurdan hali olmaz.

Namaz Nasıl Kılınır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı

Namaz Nasıl Kılınır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı

Paylaş

Yorumlar