Kurban Bayramı Tekbiri Ne Zaman Başlar |Teşrik Tekbiri Okunuşu

0

Müslüman aleminin kutlayacakları; sevinç, coşku ve mutluluklarını izhâr edecekleri, her yıl dönüp gelen iki tane bayram günleri vardır.  Cenab-ı Hak (c.c.)  müslümanlar için seçip teşri kıldığı bu bayramlar, her yıl İslâm’ın beş temel esâsından iki büyük ibâdetin akabinden sonra  kutlanır.  Bu Bayramlar  Ramazan orucu bittikten sonra gelen Ramazan Bayramı ve Hacc ibâdeti sonunda gelen Kurban Bayramı’dır.

 

Tekbir Getirmek:
Ramazan Bayramı Tekbiri: Cenab-ı Hak (c.c.)  şöyle buyurmaktadır:
“Sayılı günleri tamamlayasınız da, size hidâyet ettiği için Allah’ı tekbîr edesiniz ve böylelikle şükretmiş olasınız.” (Bakara, 185)

Hz. Muhammed (s.a.v)  Ramazan Bayramı günü çıkar, namazgâha gelinceye ve namaz kılınıncaya kadar tekbîr getirirdi. Namaz kılınınca tekbîri keserdi.” (Silsiletu’l-Ehâdisu’s-Sahîha (170))

 

 Kurban Bayramı Tekbiri:
Cenab-ı Hak (c.c.)  şöyle buyurmaktadır: “Sayılı günlerde Allah’ı zikredin.” [Bakara, 203]

“Ömer (ra.anha)  Mina’da çadırında tekbir getirir, mesciddekiler de onu duyar ve tekbir getirirlerdi. Mina tekbir sesleriyle çınlayıncaya dek çarşıdakiler de tekbir getirirlerdi. Mina’da o günlerin tamamında İbn Ömer de namazların arkasından, yatağında, otururken ve yürürken tekbir getirirdi.” (Fethu’l-Bâri (2/481))

 

Tekbir Ne zaman getirilir
“Tekbirler ile ilgili selefin cumhürunun, sahâbenin fukahâsının ve imâmların üzerinde olduğu en sahîh görüş,
arefe günü fecirden itibâren teşrik günlerinin sonuna kadar her namazın akabinde tekbir getirmektir. Bayram namazına çıkarken herkesin yüksek sesle tekbir getirmesi meşrüdur. Bu dört imâmın ittifakı iledir.” [Mecmüu’l-Fetâvâ (24/220))

 

Tekbir Nasıl Getirilir 
Abdullah b. Mes‘ûd (ra.anha)  şöyle tekbir getirirdi:”Allahu ekber, Allahu ekber,(1) lâilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd” (İbn Ebi Şeybe)

Abdullah b. Abbâs (ra.anha) da şöyle tekbir getirirdi:
“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamdu, Allahu ekber ve ecell Allahu ekber alâ mâ hedânâ “ (Beyhaki)
Sahâbeden vârid olan her bir lafızla tekbir getirmek câiz ve meşrüdur. Bu lafızlara ilâve kelimeler katmak meşrü
veya câiz değildir. Bu tekbirleri imâmın, müezzinin veya bir başkasının önderliğinde tek bir sesle koro hâlinde söylemek de meşrü ve câiz değildir.

Paylaş

Yorumlar