Kuranı Okumaya Başlarken Okunacak Duası ve Anlamı

0

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Kuranı kerim her ne vakit hatm olunursa akabinde yapılan bir dua müsttecabdır.” (Suyûti, el-Câmiu’s sağir, no: 8183. Bkz. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 33)

 

Kuranı Azim Üş-şâhı  Okumanın Fazileti

 

“Kuranın tilâvetini, harflerini güzel ve doğru telâffuz ederek, anlamını düşünerek ve sesinizi güzelleştirerek süsleyiniz.” (Taberânnî, Kebîr, XII, 118)
Nebi (sav) “Ümmetimin eşrafı Kur’ân’ın ahkâm-ı celilesi ile amel ve tilâvetine devam eden haf fızlar ile salât-ı teheccüd ve zikr ile geceleri ihya edenlerdir.” (Beyhaki, Şuab, II, 556)

“Kuranın emir ve nehiylerini tutarak onu okuyunuz. Eğer seni kötülükler den vazgeçirmiyorsa onu okuyor değilsin.” (Heysemi, I, 184)

 

Nebi  (sav) şöyle buyurmuştur “Büyük zorluklara düçar olduğunuz zam
man Allah bize yeter, O ne güzel vekildir  zikr-i cemiline devâm ediniz. (Ebü Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî, Kıyâme, 8; İbn Hanbel, Müsned, I, 336)

Yüce Mevlamız duâda fazla ısrar edenleri sever.” (Suyüti, el-Câmiu’s-sağir, no: 1876)

“Eğer bir kul, Yüce Allah’a bir husustta duâ eder de icabet olunmazsa onun yerin ne bir hasene, yani bir sevâb yazılır.” (Ali elMüttakî, Kenzü’l-ummâl, II, 67/3150)

 

Kuranı Okumaya Baslarken Okunacak Duası ve anlamı

 

Kuranı Okumaya Baslarken Okunacak Duası ve anlamı

Türkçe Okunuşu

Allahümme bil hakki enzeltehu vebil hakki nezele. Allahümme azzim rağbeti fiyhi. Vec’alhü nuran libeseri ve basirati ve sifaen lisadri. Allahümme zeyyin bihi lisan? vecemmil bihi vechi ve kavvi bihi cesedi verzukni tilavetehü ala taatike anaelleyli vo etrafen nehari. Vehsurna meannebiyyi (S.A.V) vealihil ehyari.

 

Türkçe Anlamı

Allah’ım indirdiğin Kur’an’ın hakkı için. Allah’ım benim ona rağbetimi artır. Gözüme nur göğsüme şifa kıl. Allah’ım dilimi onunla müzeyyen, yüzümü onunla güzel, bedenimi onunla güçlü kıl. Okumasını gece ve gündüz nasip eyle. Peygamberimiz Hz. Muhammed  sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashabı Güzin ile birlikte bizi  (dirilt)haşreyle.

Paylaş

Yorumlar