Kur’an-ı Kerim’in İlk Tespiti, Toplanması ve Çoğaltılması

0

KUR’AN-I KERİM’İN YAZILMASI, TOPLANMASI VE ÇOĞALTILMASI

1. İlk Tespiti: Kur’an, tespit edilme konusunda, diğer ilahi kitapların sahip olmadığı bir özelliğe kavuşmuştur. O, bizzat Hz. Peygamber’in sağlığında tespit edilmiştir. İlahi Kelam;

a. Vahiy yoluyla Hz. Peygamber’in hafızasına iyice nakşediliyor du. Peygamberimiz bu ayetleri asla unutmuyordu. Yüce Allah’ın bir ayet-i kerime’de Resûlüne, “Sana okutacağız ve sen hiç unutmayacaksın” demesi, böyle bir sonucu ortaya koyuyordu.

b.Vahiy olayından hemen sonra, Resûl-i Ekrem, vahiy katiplerine yeni gelen ilahi haberi yazdırıyordu. Bu iş için görevlendirilen ve sayıları kırkı bulan Vahiy Katipleri vardı.

C- Yazılan bu ayetler, elde saklanmakla birlikte, hemen ezberleniyordu.

d. inen yeni ayetlerde ne isteniyorsa, uygulamaya konuluyor, ne yasaklanıyorsa, ondan uzaklaşılıyordu. Bir başka deyişle, hafıza ve satırlardaki ilahi kelam, pratige dönüştürülüyordu.

e. Ayrıca, her sene Melek Cebrail gelerek, o yıl içinde inen ayet ve sureleri, Peygamberlerimizle yeni baştan kontrol ediyordu.

Kur’ân’ın tespiti konusunda uygulanan bu sistem, en son indirilen ayete kadar devam etmiştir.

2. Kur’an-ı Kerîm’in Toplanması

Hz. Peygamber’in sağlığında Kur’an sayfaları dağınıktı. Bir kitap halinde değildi. Zira Peygamberimizin son günlerine kadar Allah’tan ayetler indirilmiştir.

Halife Hz. Ebûbekir’in emriyle bir “Kur’an Derleme Komisyonu” kuruldu. Bu komisyonun üyeleri vahiy katiplerin dendi. Başkanı da Zeyd bin Sâbit idi.
Komisyon büyük bir titizlikle, daha önceden yazılan ve emin yerlerde saklanan Kur’an sayfalarını toplattı. Toplan bu sayfalar hafızların ezberiyle de karşılaştırıldı. Önce Peygamberimizin yazdırdığı şekilde tertiplendi. Böylece tek cilt halinde toplanan Kur’an, Halife Hz. Ebubekir’e teslim edildi.

3. Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması

Hz. Osman döneminde İslam dini geniş bir sahaya yayılmıştı. Değişik ülkelerde bulunan Müslümanların da ellerinde Kur’an’ın bulunması gerekiyordu. Ezber olarak okunan ayetlerde, zaman zaman ortaya çıkan yanlışlıkların ve tartışmaların giderilmesi için, Kitabın aslına başvurulması lazımdı.
İşte bu ihtiyaçlardan dolayı, Kur’an-ı Kerîm’in çoğaltılmasına karar verildi.
Halife Hz. Osman’ın emriyle kurulan komisyonun başında gene Zeyd bin Sâbit vardı. Bu konuda, komisyonun her üyesi yetkili uzmandı. Üyelerce ilk önceki Kur’an-ı Kerim nüshasının altı adet kopyası çıkarıldı. Değişik İslam merkezlerine gönderildi. Bir tanesi Medine’de bırakıldı.

 

Paylaş

Yorumlar