Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılış Mucizesi

0

Kuran-ı Kerim’e göre insanın yaratılışı nasıl olmuştur? Hz. Adem’in (a.s.) topraktan yaratılış safhaları.

 

İNSANIN YARATILIŞI

İnsanın nasıl yaratıldığı sorusu yüzyıllardır ilim çevrelerini meşgul etmektedir. Bu konuda, fosillere dayanılarak  hayli araştırmalar yapılmış değişik tahminler ileri sürülmüştür. Bu konudaki teoriler henüz kesinlikle ispat edilemediği için ilmi olma niteliğini taşıyamamaktadırlar.

Kur’an-ı Kerim’de Hazret-i Âdem’in (aleyhisselamın) topraktan yaratılış safhaları şöyle beyan buyrulmaktadır:

1. Toprak Safhası

“Allah Âdem’i topraktan yarattı, sonra ona “ol” dedi, o da hemen oluverdi.” (Âl-i İmran, 59)

2. Çamur Safhası

“Allah yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.” (Secde, 7)

3. Yapışkan Çamur Safhası

“Şüphesiz Biz onları (Âdem ve neslini) yapışkan bir çamurdan yarattık.” (Saffât, 11)

4. Havada Kurumuş Çamur Safhası

“Andolsun Biz insanı, (havada) kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” (Hicr, 26)

5. Ateşte Pişmiş Çamur Safhası

“Allah insanı, ateşte pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahmân, 14)

Kur’an ve İlk İnsan

Kur’an-ı Kerim’e göre, ilk insan olan Hazreti Adem, çamurdan yaratılmıştır. Secde Süresi’nin yedinci ayetinde bu konuda şöyle buyurulur:
“Yarattığı herşeyi güzel yaratan, insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.”

Bu ve benzeri ayetlerin haberleri çağdaş ilmin yaptığı açıklamalar doğrultusundadır. Gerçekten insanın organik yapısında, toprakta bulunan elementlerin (Tuz, kalsiyum. oksijen, hidrojen, karbon, kireç.. vs.) değişik şekillerde bulunması düşündürücüdür.

“İnsanın yaratılışı bir anda mı, yoksa belli süre içinde mi gerçekleşmiştir?” sorusuna, Kur’an’da açık bir cevap bulamamaktayız. Nuh Süresi’nde Allah, bizi belli merhalelerden geçirerek yarattığını bildiriyor. Ama Kur’an-ı yorumlayan müfessirler, bu âyetin ilk insana değil de ana rahminde gelişen insana işaret ettiğini söylerler.
Kur’an’ın diğer yerlerindeki ilk insanın yaratılışya ilgili ayetlerden anlaşılanları şöyle özetleyebiliriz:

a-Herşeyi, bu arada son olarak insanı da yaratan Allah dır.

b-Hz. Adem, topraktan yaratılmıştır.

C-Bu toprak su karışımı ile balçık haline gelmiş ve son ra kurumuştur.

d- Daha sonra Allah, bu madde parçasına akıl, irade ve  ruh vermiştir. Gören, düşünen,yürüyenmükemmel bir varlık olmuştur.

Hz. Adem’den Sonraki Yaratılışımız

Kur’an; Mü’minûn Suresi’nde, ilk insanın mayasının ne olduğunu belirttikten sonra, ana rahmindeki insanın da oluşma ve gelişme safhalarını şöyle açıklamaktadır:

” Andolsun ki, biz insanı (Adem’i) çamurdan (elde edilen) bir süzmeden yarattık. Sonra onu (Adem’in neslini) bir nutfe (sperma) olarak sağlam bir karar yerine (ana rahmi) koyduk. Sonra bu nutfeyi bir kan pıhtısına (embriyona) çevirdik. Derken, o kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık. O bir çiğnemlik eti de kemiklere çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka (harika) bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı (bak) ne yücedir.”

Kur’an’ın bu ifadesine göre de, Hz.Adem’den sonraki oluşumumuzu şöyle özetleyebiliriz:

1. Devre: İnsanın, sperma olarak ana rahmine yerleşmesi.

2.Devre: Ana rahminde, bu spermanın, embriyona dönüşmesi, daha sonra da et ve kemiğe bürünmesi.

3. Devre: En son ruh verilerek mükemmel bir canlı haline gelmesi.

Yaratılış hakkında Kur’an’ın bu genel açıklamalarını gördükten sonra, şunu bilmemiz gerekir: Evrenin yaratılışıyla ilgili ayetlerle ilmi buluş ve açıklamalar arasında bir çatışma söz konusu olamaz. Şayet bir uyuşmazlık ve çelişki varsa bu, ya ayeti yanlış yorumlamamızdan; ya da ilmin ileri sürdüğü açıklama ve buluşların son açıklama ve buluş olmamasındandır. Çünkü, ilim sürekli gelişme halindedir. Evreni yaratıp, düzenli çalışması için kanunlarını koyan Allah’dır. Bilim ise, bu kanunları araş. tiran, inceleyen, objeyi bize aksettiren bir araçtır. Bu bakımdan ilimle din arası bir çelişki olamaz.

Paylaş

Yorumlar