Kısa namaz süreleri | Namaz Duaları Türkçe okunuşu

0

Kısa süreler dualar  İlkokul, Ortaokul , Liselerde ve Kur’an Kurslarında öğrencilere  ve evde çocuklarınıza ezberletilecek kısa sureler ve dualar yer almaktadır.

 

 • Sübhâneke
 • Sübhâne kellâhümme ve bi hamdik
 • ve tebara kesmük ve teâlâ ceddük,
 • (ve celle senâük) sadece cenaze namazlarında okunur.
 • velâ ilâhe ğayruk.
 • Fatiha Süresi
 • Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 • Errahmânir’rahim,
 • Mâliki yevmiddin.
 • İyyâke na’budü ve iyyâke neste’in,
 • İhdinessırâtel müstakim,
 • Sırâtellezine en’amte aleyhim,
 • Gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllin

 

 • Ettehiyyâtü
 • Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât
 • Esselâmü aleyk e eyyühen nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh,
 • Esselâmü aleyn a ve alâ ibâdillâ hissâlihin
 • Eşhedü ellâ ilâhe illallâh
 • ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh,

 

 • Allâhümme Salli
 • Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
 • Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim
 • İnneke hamidüm mecid

 

 • Allâhümme Barik
 • Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
 • Kemâ barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim
 • İnneke hamidüm mecid

 

 • Rabbenâ âtina
 • Rabbenâ âtina fiddünyâ haseneten
 • Vefil âhirati haseneten
 • ve ginâ azâbennâr
 • Birahmetike yâ Erhamer rahimin

 

 • Rabbenâğfirli
 • Rabbenâ firli ve livâlideyye
 • ve lil Müminine
 • yevme yegumül hisâb

 

 • Amentü
 • Amentü billahi ve melâ iketihi
 • ve kütübihi ve rusulihi
 • vel yevmil âhiri ve bil kaderi
 • hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ
 • vel basü badel mevt. hakkun
 • Eşhedü ellâ ilâhe illallâh
 • ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh

 

 • Kunut Duası
 • Allâhümme innâ neste inüke ve nestağfirüke ve nestehdik
 • Ve nüminü bike ve netübü ileyk
 • Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra
 • küllehü neşkürüke velâ nekfürük
 • ve nahle u ve netrükü mey yefcürük

 

 • Kunut Duası
 • Allâhümme iyyâke nabüdü ve leke nüsalli
 • ve nescüdü ve ileyke nes a
 • ve nahfidü nercü rahmeteke,
 • ve nahşâ azâbeke,
 • inne azâbeke bilküffâri mülhık.

 

 • Ayetel Kürsi
 • Allahü la ilehe hüvel Hayyül Kayyüm
 • La Te’huzühü sinetün vela nevm
 • Lehü mâ fissemaveti ve ma filard
 • Men zellezi yeşfau ındehü ille biiznihi
 • Ya’lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm
 • velâ yuhitüne bişeyin min ılmihi illâ bima şâe
 • vesia kursiyyühüs semâveti velerd
 • Velâ yeudühü hıfzuhumâ vehüvelaliyyül azim
Paylaş

Yorumlar