Karınca Duası, Bereket Duası Helal Kazanmak İçin Dua

0

Karınca Duası 

karınca duası

 

Karınca Duası, Bereket Duası Helal Kazanmak İçin Dua  Türkçe

 

Allâhümme ya rabbi Cebrâiyle ve Miykâiyle ve İsrâfiyle ve Azrâiyle ve İbrâhiyme ve İsmâiyle ve İshâka ve Ya’kûbe ve münzile’l-berakâti ve’t-Tevrâti ve’z-Zebûri ve’l-İnciyli ve’l-Furkâni ve lâhavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Lâ ilâhe illallâhü’l-melikül hakkul mübiynü Muhammedü’r-rasûlüllâhi sâdikul va’dül emiyn. Yâ rabbi yâ rabbi ya hayyu yâ kayyûmü yâ že’l-celâli ve’l-ikrâm. Eselüke yâ rabbe’l-arşil azıymi en yerzuknî halâlen tayyiben birahmetike yâ erhamer’râhimiyn.

Karınca Duasını Okumanın Fazileti 

Bu mübarek duanın sırları: “Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa,  Allah Teala’nın  izniyle o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz. Yüce Allah (c.c.) dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılamayan bir malın üzerine bu duayı yedi defa Okunursa Allah in izni ile o mal birkaç gün içinde satılır” Mecmüatül Ed’ıyye, s.99)

 

BEREKET DUASI 

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyiben bila keddin vestecib düâenâ bilâ raddin ve neûzü bike anil fedıyhateynil fakri ved deyn* Sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûm* Sübhâne men ceale hazâinehû bi kudratihî beynel kâfi vennûn* İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe yekûn* Fe sübhanellezî bi yedihî melekûtü külli şey’in ve ilevhi türceîn* Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtinü ve bi külli şey’in aliym* Leyse ke mislihî şey’ün fil ardı ve lá fis semâi ve hüves semîul alim* Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latuvfül habiyr* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemivn*

 Bereket Duasın Fazileti;  Evinde ve işyerinde bereketsizlik hisseden kişiler bu duayı sabahları birer defa okurlarsa Allah’ Teala’nın izni ile bol rızka nail olurlar.

 

RIZKININ GENİŞLEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

Hz. Ali’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim ömrünün uzatılmasını sağlık ve sıhhat içinde olmasını) düşmanına karşı yardım olunmasını, rızkının genişletilmesini ve fena bir şekilde ölmekten korunmak isterse, sabah akşam üç kere okunmasını tavsiye etmişlerdir.

bereket duası

Mizanın dolusunca, ilimlerin adedince, O’nun razı olduğu şeyler sayısınca, arşın süsü kadar Allah’ı tesbih ederek O’nu yüceltirim. Mizanın dolusunca, ilimlerin adedince, O’nun razı olduğu şeyler sayısınca, arşın süsü kadar la ilahe illallah diyerek O’nun birliğini ilan ederim. Mizanin dolusunca, ilimlerin adedince, O’nun razı olduğu şeyler sayısınca, arşın süsü kadar Allahüekber diyerek O’nun büyüklüğünü zikrederim (Deylemi).

Paylaş

Yorumlar