Kahinlik nedir ve dine etkisi nelerdir ? Kahin ve falcılığın hükmü nedir!

0

Fal ve falcılık; gaybdan haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etmek temeline dayanmaktadır.

Kahinlik gaybtan (bilinmeyenden haber vermektir. Bir görüşe göre de kalbin içindeki gizli olan şeyler hakkında bilgi vermektir. Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) peygamberliğinden evvel kahinler, gökten bilgi çalan şeytanlardan bilgi edinirlerdi.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in doğumundan sonra ise gökyüzü ateş parçaları ve yalımla korunmaya başlandığından kahinler; bilgileri cinlerden almaya başladılar. Kahin, cahil adamlara bu bilgileri sunarken onların zihinlerini de allak bullak edip kendisinin veliliği konusunda onları inandırmaktadır. Onlar kahinin söylediği dünyalarına ve de dinlerine zararlı olan şeyleri doğrulamaktadırlar.

Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, “Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız” der. Onların insanlardan olan dostları ise: “Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık” derler.
Allah da buyurur:
“Allah’ın dilediği hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hik­met sahibidir, bilendir.” (EN’AM 128)

Burada şunu da belirtmekte fayda vardır. İnsanların cinlerden faydalanması bazı işleri onla­ra gördürmek, cinlerin insanlardan faydalanması ise insanların onları tazim (yüceltme) etmeleri şeklinde olur.

Bir şeyin şerri uzaklaştırma ya da yarar sağla­ma şeklinde dünyevi menfaat şeklini alması onun şirk olmadığının kanıtı değildir.

Kahinlerin dinin temelleri üzerindeki etkilerine gelince…

Onlar, Allah’a özgü olduğu halde gaybı (bilinmeyeni) bildiklerini iddia ederler. Cin­leri kullanma gibi şirk araçlarına dayanırlar. Bu iki durum tevhidin üzerinde olumsuz etki yapar.
Zira bunun altında Allah’tan başkasının da gaybı bildiğine inanmak ve şirk araçlarını kullanmak yatar.

Kahinlerin tümü kafirdir. Tabii onlara inanan ve doğrulayanlar da…
Bu doğrulama, şirk vasıta­larının kullanılmasının caizliğini ve bir yaratığın gaybı bilebileceği inancını kapsıyorsa bu apaçık bir küfür olur. Kahin, bu işi cinleri kullanmadan süslü ve ya­lan sözlerle yapıyorsa büyük küfürden bir derece daha aşağı olan küfre düşmüş olur

KAHİN VE FALCILIĞIN HÜKMÜ!

Allah ve Rasûlünün, kahinlere gitmek­ten ve onları doğrulamaktan sakındıran sözleri vardır.
Bu işin küfür olduğu ve onlara itaatin he­rhangi bir sevap kazandırmadığı belirtilmiştir.

Sahih-i Müslim’de Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in bazı zevcelerinden şu hadis nakledilir:
“Kim bir falcıya gider, ona bir şey sorup ver­diği cevapta da onu doğrularsa 40 gün namazı ka­bul görmeyecektir.” (Sahih-i Müslim 1751)

Ebu Hureyre (r.a) Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) den şöyle ri­vayet eder:
“Bir kahine gidip onu doğrulayan kişi Allah Resulü Muhammed’e (s.a.v) inen şeye küfür (red) etmiş demek­tir.” (Ecu Davud-sünen)

Bazen de kahinlerle ilişki kurmanın Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in gittiği yola aykırı olduğu belirtilir.

Umran b. Husayn (r.a) Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’den şöyle nakleder:
“Uğursuzluğa inanan, kahinlik yapan ya da kahine giden, sihir yapan ya da kendisi için sihir yapılan (kendi arzusu ile) bizden değildir.
Bir ka­hine gidip onu doğrulayan kişi ise Muhammed (s.a.v)’a inen şeye (Kur’an-ı Kerim-İslam) küfür etmiş demektir.” (BEZZAR)

KAHİNLİĞİ DOĞURAN SEBEPLER NELERDİR?

Kahinliği doğuran sebepler şeriate iman etmemek, iman zayıflığı ve cin arkadaşlarının verdiği, insanların bilmediği haberlerin du­yurulması ya da kahinlik yapılması sonucu elde edilen mal ve şöhrettir.
Bu çeşit insanlar geçmişten günümüze değin, kafir ve müslüman toplum­larda kendilerine yer bulmuşlardır.

KAHİNLERE GİTMENİN NEDENLERİ NELERDİR ?

Kahinlere gitmenin ve onları doğru­lamanın birkaç nedeni vardır.
Kahin, kahinliğini ilaç olarak nitelendirdiği zaman insanlar şifa bul­mak için ona gidebilirler.
Ayrıca insanın benliğinde olan bilinmeyeni ve görünmeyeni öğrenme arzusu da kahinlere gitme­nin nedenlerindendir. İnsanlar, kahinin olmuş ve olacaktan haber verdiği zaman bilgisine gü­venirler. Oysa bu haberlere kahinler, cinleri kul­lanarak ulaşmaktadırlar. Bunları yaparken de imanın şartlarına aykırı harekette bulunurlar.

KAHİNLİĞİN ETKİLERİ ?

Kahinliğin etkilerinden bazıları şun­lardır:

1-İman zayıflığı ve imanı kaybetmek.

2- Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’e inenlere küfür etmek (kafir olma).

3-Yaptığı bu günahtan dolayı daha evvel yaptığı Salih amellerden sevap kazanamamak,

4-Müslüman saflarda boşlukların olması, kin ve ayrılıkların belirmesi.

5-Malı yerinde harcamamak, kahinlik ya da benzer şeylerde harcamak haramdır. Kahinler ancak mal veya para karşılığı kehanet yapmak­tadırlar.

6-Halkın, şer’an haram olan yollara umut bağlaması ve helal olan yolları terk etmesi halkın kahinleri ve diğer yalancıları dinlemeyip sağlam bilgileri terk etmesi demektir.
Tıp bilimini okuma­mak gibi.

7-Eşler arasında ayrılıkların olması: Kahin, eşlerden birinin yaptığını doğru ya da yalan bir şekilde diğerine söylemesi ayrılıkları ve aile parça­lanmasını ardından getirir.

8-Şirke düşürür. Kahinin belli bir mekan ve saatte kan dökülmesini ilaç olarak göstermesi gibi, bilindiği gibi Allah’tan başkasına kurban kesmek, başkası için kan akıtmak şirktir.

ARRAF(bildirici) İLE KAHİN’İN ARASINDA NE FARK VARDIR ?

Kahin, bilinmeyeni, (gaybı) bildiğini iddia edendir. Arraf ise kendince ipuçlarına daya­narak çalınan ya da kaybolan bir şeyin yerini bula­bileceğini iddia eden kişidir. Bir görüşe göre de aralarında fark yoktur.

Paylaş

Yorumlar