KADİR SURESİ – Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı (Arapça okunuşu)

0

KADİR SURESİ

Kadir suresi suresi kaç ayettir? Kadir suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Kadir suresi fazileti nedir? Kadir suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Kadir suresi, Kadr suresinin anlamı, yazılışı, tefsiri ile okunuşu, Kadir suresi Arapça Türkçe oku, dinle, tefsiri ve Kadir suresi hakkında bilinmesi gereken herşey…

KADİR SURESİ HAKKINDA BİLGİ

EL – KADR SŪRESI
Bu sure-i celile «Abese» suresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Beş ayet-i kerimeyi muhtevidir. Kadir gecesinin faziletini ve Kur’an-ı Mübin’in bu gecede nüzule başladığını bildirdiği için kendisine böyle «Süre-i Kadr» ve «İnna Enzelna> suresi ünvanı verilmiştir. Bundan evvelki “Alak” süresinde Allah Resulü (s.a.v), Kıraat ile memur bulunmuştu, bu Kadr suresinde de asıl kıraat olunacak olan Kur’an-ı Kerim’in nasıl bir mübarek gecede indirilmiş olduğu bildirildiği cihetle bu iki sure arasında güzel bir münasebet vardır.

Kadir suresi hakkında metnimizde sizler için hazırladıklarımız:

Kadir Suresi Arapça Oku
Kadir Suresi Türkçe Okunuşu
Kadir Suresi Anlamı

Kadir Suresi’nin Konusu – İniş Sebebi
Kadir Suresi Tefsiri

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

KADİR SURESİ - Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı (Arapça okunuşu)

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kadir suresi Türkçe okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

1-İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.
2-Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.
3-Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.
4-Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.
5-Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Kadir suresinin anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.
2-Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?
3-Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4-O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.
5-Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

(1) : Bu mübarek sure, Kur’an-ı Azim’in tarafı ilahi’den indirilmiş olduğu pek ulvi bir gecenin şeref ve şanını bildiriyor. O pür füyuzat gecede bir takım semavi zatların birer vazife ile yer yüzüne şerefbahş olacaklarını ve o gecenin sabaha kadar bir selamet ve emniyet mahiyetinde bulunacağını şöylece beyan buyuruyor. (Muhakkak ki, biz) yani: Zat-1 ahadiyetim, kudret ve azametimle (onu) o Kur’an-ı Hakayık beyanı (Kadir gecesinde) öyle şeref ve şanı pek yüksek olan bir zamanda (indirdik.) yani: Onun levh-i mahfuzdan semay-i dünyaya birden inzal ettik, sonra da onun ayetleri yirmi üç sene içinde Cibril-i Emin vasıtası ile Hatemül’mürselin Hazretlerine müteferrik bir surette indirilerek tebliğ edilmiştir. Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerif’in gecelerinden biridir. Çünki: Kur’an-ı Azim’in Ramazan-ı Şerif’te nüzule başlamış olduğunu Bakara suresindeki: ayet-i kerimesi sarahaten gösteriyor. Bu Leyle-i Kadr suresi de Kur’an-ı Mübin’in Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiriyor. Binaenaleyh bu gecenin Ramazan’a mahsus olduğu tezahür etmektedir. Şu kadar var ki: Bu gecenin Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesine ait olduğunda ihtilaf vardır. Meşhur olan ve ekseriyetce mültezem bulunan, bu Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerif’in yirmi yedinci gününün gecesidir. Bu mübarek gecenin kat’i surette tayin buyrulmamış olması, bir nice hikmetlere mebnidir.

Ezcümle: Müslümanların Ramazan-ı Şerif’te daha ziyade ibadet ve taatta bulunmaları, onun herhangi bir gecesinin Leyle-i Kadr olması ihtimalini nazara alarak, her gecesinde fazlaca bir zevk-i ruhani ile zikr ve fikre devam etmeleri içindir.

(2) : Ey Fahrül’mürselin!. (Kadir gecesinin ne olduğunu) nasıl büyük bir şeref ve fazileti, bir yüksek mertebeyi, manevi bir büyüklüğü haiz bulunduğunu (sana ne şey bildirdi?.) o öyle mübarek bir vakittir ki, onun uluvv-i kadri ni, Allah-ü Teala’dan başkası bilip ihata edemez. İnsanlar, o pek feyizli gecenin pek büyük kıymetini, kutsiyetini, ancak Cenab-ı Hak’kin bildirmesi saye sinde anlayabilirler.

(3) : (Kadr gecesi, bin aydan hayırlıdır.) O, öyle güzide, nurani bir leyle mübarekidir, Kur’an-ı Azim, o kutsal geceden itibaren yeryüzünü tenvire başlamıştır. Ve din-i İslam, Hatemül’edyan olarak teessüse başlamış, afak-ı beşeriyet, manevi nurlar içinde kalmıştır.
Leyle-i Kadr’in böyle bin aydan hayırlı olması, şu bakımdan da bu ümmet-i merhume hakkında bir lutf-i mahsustur ki: Bu ümmetin ömürleri eski ümmetlerin ömürlerine nazaran kısa bulunmaktadır. Fakat bunlara verilen böyle pek feyizli bir gece, bir aydan hayırlı olunca bu ümmet-i merhumenin ömrü manen uzatılmış demektir. Çünkü, böyle bir gecede yapacakları ibadet ve taat, bin gecede yapılmış gibi sayılarak o derece çok sevaba vesile olacaktır.

(4): O gecenin ne kadar ehemmiyet ve azameti haiz olduğunu düşününüz, ki: (Onda) O Kadr gecesinde (melekler ve ruh) Cibril-i Emin (Rabb lerinin İzni ile her bir emirden) Allah-ü Teala’nın o seneye ait takdir ve kazası ne ise onlar hakkındaki vazifelerinden dolayı yeryüzüne (ini verir) o vazifelerini ifa ederler. Yahut Kabe-i Muazzam’a gibi, Revza-i Mutahhara gibi ali makamları ziyarette bulunurlar. Ehl-i imana mülaki olarak onlara selam verirler, haklarında hayrhah olarak selametlerine dua ediverirler.

(5) : O mübarek Kadir gecesi (Tan yeri ağarıncaya değin) sabah vaktine, gündüz olup güneşin doğmaya yaklaştığı zamana kadar (bir selamettir.) bir emn ve emandır. Bütün o gece bir hayr ve bereketten ibarettir. Çünki, asıl hahakikat güneşi, beşeriyet alemini manevi ruhani ziyalar içinde bırakan Kur’an-ı Azim, o geceden itibaren tulua başlamıştır. Kabiliyetini, fitret-i selimesini muhafaza etmekte olanlar, o sayede tenevvür ederek zulmet-i cehaletten kurtulmaktadırlar. Artık o mübarek gecenin uluvv-i kadrini Cenab-ı Hak’tan başka kim tamamile takdir edebilir?. Kerim, Rahim mabudumuz, o gibi mukaddes vakitlerin füyuzatından alem-i İslam’ı daima müstefid buyursun amin.

Paylaş

Yorumlar