Kadir gecesinde inen kadir süresi |Kadir Gecesinin ibadeti, kıymeti

0

Kadr kelimesi sözlükte; ”Güç, değer, şeref, hüküm, büyüklük, takdir ” gibi anlamlara gelir.
Kuran-ı kerim, Kadir Gecesi‘nde dünya semasına indirilmiştir.

 

Kadir Sürenin Özellikleri:
Bu sürede,”Kadir Gece”sinden bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Bu sûreye ”İnna enzelna” diye de bilinir.
Din alimleri bir kısmına göre bu sûre Mekki’dir. Bazı din alimlerine göre ise Medenî’dir.
Kurandaki  sıralamada 97, iniş sırasına göre ise 25. süredir. Abese süresinden sonra nazil olmuştur.
Kadr Sûresi beş âyetten oluşur. Otuz kelime 112 harftir. Bu sürede, Kur’ân’ın Kadir Gecesi‘nde indirildiği
haber vermiştir. Bu gecenin önemi de bu sûrede bildirilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)‘den rivayet edilen bir hadîs-i şeride bu süre Kur’ân’ın dörtte birine denktir.
Şafi mezhebine göre, bu sürenin abdest alındıktan sonra okunmasının sünnet olduğu görüş beyan etmişler. Şafiî
imamlarından bazıları bu sûrenin abdestten sonra üç defa okunacağını dile getirmişlerdir.

 Kadir (Kadr) Süresi Arapça Yazılışı

 

 

Kadir (Kadr) Süresi Türkçe

Bismillahirrahmanirrahim

1- İnnâ enzelnâhu fi leyletil kadr.

2- Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3-Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4- Tenezzelul melâiketu ver rûhu fihâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5- Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr

 Kadr Sürenin Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle
1. )Gerçekten Biz O’nu (Kuranı-kerimi) Kadir Gecesi‘nde indirdik.
2.) Kadir Gecesi‘nin ne olduğunu sana ne bildirdi?
3.) Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.
4.) Rablerinin izniyle o gecede melekler ve Ruh (Cebrâil) her türlü iş için inerler.
5.) Tan yeri ağarıncaya kadar bu gece selâmettir.

 

Kadir Gecesinin Önemi fazileti

Gerçekten Biz, O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesinde indirdik.”
Yani, Biz Kur’ân’ı topluca Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına Kadir Gecesi‘nde indirdik. Sonra da
onun âyetlerini yirmi üç sene içinde Cebrâil (as) vasıtasıyla son peygambere Muhammed (sav)’e gönderdik…
Kur’ân’ın bu gecede indirilmesi geceyi şereflendirir, kadrini yüceltir. Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında
indirilmiştir.

Bu konuyla alakalı  Bakara süresi 185. âyeti kerimede; ”O Ramazan ayı ki, Kur’ân o ayda indirilmiştir…”

Bu konuyla ilgili Duhan Süresi 3. âyeti kerimede: ‘‘Biz onu mübârek
bir gecede indirdik” belirterek bu gecenin bereketi, fazileti, önemi ve mübârek bir gece olduğu
belirtilmiştir.

Kadir Gecesi’ne; “Hüküm Gecesi“ de denir.Yani bir senelik olacak şeyler bu gece belirlenir.

Din alimleri, bu geceye niçin ‘‘Kadir Gecesi‘‘ denildiği konusunda şu açıklamaları vermişlerdir:

Kadir gecesinin fazileti

– Bu gece, işlerin ve hükümlerin takdir edildiği gecedir.
-Bu gece, şeref ve azâmet sahibi gece anlamına  gelir. Bu gecede kim ibâdette meşgul olup,
kıymeti ve şerefi artar. Yada bu gecede yapılan ibadetlerin kıymeti dahada çoktur.
– Bu gece, ”Darlık gecesi” manasını da taşır. Çünkü, o gece yeryüzüne inen meleklere yeryüzü dar
gelir.
Kadir Gecesi’nde bu üç anlamın üçü de vardır.  Bu sürede, ”Kadir Gecesi” adını üç defa zikredilmesi
buna işaret eder.

2-3.’‘Kadir Gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.’
Yani, Kadir Gecesi; öyle mübârek bir gecedir ki, sadece senin anlayışına kalsa idi, onun
kıymetini,değerini ve derecesini bilemezdin…
O, öyle bir mübârek vakittir ki, onun derecesini Allah’tan başkası bilemez. İnsanlar; o gecenin
kıymetini, ancak Yüce Allah’ın ın bildirmesiyle anlayabilirler. 5

Bu âyetin iniş sebebi şöyledir:
Hz. Muhammed (s.a.v.): İsrailoğullarından bir adamdan bahsetmişti. O kişi, bin ay Allah yolunda çalışmıştı.
Ayrıca gece yarısına kadar ibadet eder, gündüzleri de nafile oruç tutardı. Oruçlu iken de vefat
etmişti.  Hz. Muhammed (s.a.v.); bunları anlatınca, ashap bu kişiye hayran olmuşlar, kendi amellerini de az
görmüşlerdi. Bunun üzerine bu süre ile Yüce Allah’ın bu ümmete ”Kadir Gecesi’ni” hediye etti.

Yüce Rabbimiz; bu geceyi kıyamete kadar gelecek insanlara yol gösteren Kuran-ı Kerimi indirmiş,bu nedenle bu
gecenin değerinin bin aydan (84 yıldan) daha hayırlı olduğunu haber verilmiştir.

Seneler boyu inkar içinde yaşayan Fransız komünistlerinin başkanlarından Roger Garaudy, ömrünün son
senelerinde Kur’ân’ı okuyarak müslüman olmuş ve: ’’Yıllardır aradıklarımı topluca buldum’’ demiş.
Geçmiş ümmetlerin bin ayda kazandığı sevaba, bu ümmet Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirerek erişecektir.

Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: ‘’Kim Kadir gecesini iman ve ihlasla ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.’’

Kadir Gecesi Yapılan İbadetlerin Kıymeti:

-Bu gecede yapılan ibadetler, kendisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır.
– Kadir gecesi, diğer ümmetlerin bin ayından hayırlıdır.
– Bu geceyi ihya eden bir kimse, sanki 84 yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

 

Kadir Gecesi Melekler Yerzüzüne İnerler

Rablerinin izniyle O gecede melekler ve Ruh (Cebrâil) her türlü iş için inerler.’’

Kadir Gecesi; Kıymetli ve  değerli bir gecedir ki, melekler ve Cebrâil (as) o gece Allah’ in izniyle yeryüzüne inerler.
Mü’minlere selam verirler.
Din alimlerin çoğunluğuna göre bu âyetteki “Ruh“tan maksat Cebrâil (a.s.)’dır. Cebrâil (a.s.),
meleklerden biri olmakla beraber derecesinin yüksekliğini ve şânının yüceliğini göstermek üzere
ayrıca zikredilmiştir.
Kadir Gecesi’nde Cebrâil (a.s.) ve melekler, Yüce Allah’ın o seneye ait takdir ve kazası ne ise onlar
hakkındaki görevlerinden dolayı yeryüzüne inip, o görevlerini yerine getirirler. Yada Kâbe gibi,Ravzai Mutahhara gibi mukaddes makamları ziyarette bulunurlar, mü’minlere dua ederler.
Kadir Gecesi,tüm  bela ve müsibetlerden bir kurtuluştur. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti bu gece özellikle
korunmuştur. Şeytan bu geceyi ihya edenlere, o gece hiç bir kötülüğü ve şerri dokunmaz.

 

’Tan yeri ağarıncaya kadar bu gece selâmettir.’’

Bu gecenin başlangıcından fecrin doğuşuna kadar Kadir Gecesi, tüm kötülüklere karşı bir selâmettir.
O gece hayrın ta kendisidir. Bu hayır, ilâhî bir hayırdır.

Kuran-ı kerim, Kadir Gecesi‘nde topluca dünya semasına indirilmiştir. Oradan da 23 yıl süreyle tüm insanlık için
gönderilmiştir.
– Kuran-ı kerim Yüce Allah’ın kelam’ı, hidâyet rehberi, insanlığın kurtuluş rehberidir.
-Kadir Gecesi, kıymetli bir gece olup, bu gecenin hükümlerin takdir edildiği bir gecedir. Kul olarak
kendimizi sorgulamalı ve tedbirli olmalıyız.
–  Kadir Gecesi‘nde yapılan ibadetlerin kıymeti ve  sevabı çoktur.
– Kadir Gecesi bin aydan (84 yıldan) daha hayırlı ve değerlidir.
– Kadir Gecesi‘nde Cebrâil (a.s.) ve melekler yeryüzüne inerek mü’minlere selam verirler. Bu gece gafil
olmamak ve en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.
–  Kadir Gecesi, gecenin başından itibaren ve tan yerinin ağarmasına kadar her türlü hayır ve selamet vardır.
– Bu önemli  gecede günahlara tevbe etmeli, kendimizi sorgulamalı, sadaka ve hayırlar yapmalı.
– Kim Kadir Gecesi‘ni iman ve ihlasla geçirirse, geçmiş günahları af olur.

Paylaş

Yorumlar