Kadir gecesi okunacak kısa ve çok kıymetli dua

0

Kadir gecesi,  Bu  mübarek geceye has bir rahmet-i ilahi zuhur eder ve doğu ile batı arasında bulunan bütün müslümanlar bu rabmete gark olurlar, Bu rahmet, yeryüzündeki bütün mü’minlere taksim olunur,  

 

 

İmam-ı Razi diyor ki :
Kadir gecesi, fecir yani seher vakti olduğunda,  Hz. Cebrail (as) yeryüzüne inen ve ümmet-i Muhammed’e selfım-ı
ilahiyyeyi tebliğ eyleyen meleklere :
– Haydi, artık makamlarımza dönünüz, buyurur. Melekler :
– Ya Cebrail .Yüce  Allah mü’minlere bu gece ne gibi bir ihsanda bulundu? diye sorarlar. Hz. Cebrail (as):

Cenab-ı Allah (c.c) bu gece ümmet-i Muhammed’e rahmet nazarı ile nazar etti . Ümmet-i Muhammed’ in kaffesini
affeyledi, mağfiretine nail kıldı. Sadece, ümmet-i Muhammedden dört sınıf bu mağfiretten istifade edemediler ve affı ilahiyyeden mahrum kaldılar, buyurur. Melekler. tekrar sorarlar :
– Affı ilahiden istifade edemeyen ve mağfiretten mahrum kalan bu dört sınıf kimlerdir? Hz.  Cebrail (as) şöyle der :

Kadir gecesi  mahrum kalan bu dört sınıf şunlardır

 

  • İçki içenlerdir.  Yüce Allah (c.c) men’ettiği şarap, rakı ve benzeri sarhoşluk veren, insanların akıllarını başlarından
    alan şeyleri içenler ve içkiye tövbe etmeyenler, affı ilahiden istifade edemediler ve Leyle-i kadrin kadrine eremediler.
  • Anaya ve babaya asi olanlar , onların haklarını eda etmeyenler, ana ve babaya ihsanda bulunmayanlar da bu gecen in feyzinden istifade edemediler ve affı ilahiden mahrum kaldılar.
  • Sıla-i rahim Yani Hısım – akrabayı terkedenler de, bu gecenin rahmetinden faydalanamadılar ve affı ilahiden mahrum kaldılar.
  • Üç günden fazla mü’min kardeşi ile dargın duranlar da, bu gece affı ilahiden mahrum kalanlardır.

 

 

Kadir Gecesi İbadetle Geçirenlere Verilen Müjdeler

Hz. Muhammed Mustafa (sav) buyurdu :

Kadir gecesi, semavatın kapısı açıktır. Her dua kabul edilir, (geri çevrilmez). O gece, namaz kılan her mü’mine, aldığı her tekbir için cennetteki makamında bir ağaç dikilir. Şayet, bu bineğe binerek, dikilen ağacın gölgesini dolaşmağa kalksa. yüz senede dolaşamaz.
Kıldığı namazın her rekatına mukabil. cennette kendisine bir ev yapılır. Bu evler zümrüt, yakut, zebercet ve gayet
iri incilerle süslenir.
Bu gecede kılınan namazda okunan Kur’an-ı Kerim’in her ayeti için kendisine cennet taelarından bir taç ikram olunur.
Bu namazın her celsesi için, cennet derecelerinden kendisine bir derece ihsan buyurulur.
Bu namazda, her selam için cennet elbiselerinden bir elbise ihsan edilir. Hz. Muhammed (sav)rivayet olunduğuna göre ; Kadir gecesi dört büyük sancak yeryüzüne indirilir. Bunlardan birisi LiVA-i L-HAMD, diğeri LiVA-i-RAH M ET, üçüncüsü LiVA-i-MAGFi RET ve dördüncüsü de LiVA-i-KERAM ET’­
tir. Her bir sancakla beraber, yetmiş bin melaike semadan nüzul eder. Her sancağın üstünde :
LA i LAHE  İLLALLAH MUHAMMEDUN RESÜLALLAH yazılıdır. Bir kimse  o gece üç defa ” Li ilahe illailah Muharnmedün Resulüllah” söylerse, her bir tevhidi için birer ihsan-ı ilahi tecelli eder. Birinci tevhidinde, affı mağfiret olunur. İkinci tevhidinde, nardan azat olunur, üçüncü tevhidinde. cennete ithal olunur.
Hamd sancağı sema ile arz arasına dikilir. Mağfiret sancağı, kabr-i Nebiye vaz  olunur. Rahmet sancağı, Kabe-i Muazzamanın üstüne rek zolunur. Keramet sancağı da. Kudüs’­te Salıra taşının üzerine dikilir.  Bu gece her bir müminin hanesine yetmiş selamı ilahi tebliğ olunur.

 

Kadir gecesi okunacak kısa ve çok kıymetli dua

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Bir kimse, Leyle-i kadr’de çobanın koyun sürüsüne bir nazarı kadar  Yğce Allah (c.c.)  için ibadette bulunursa,Cenab-ı Allah indinde bir yıl oruç tutmasından daha sevgilidir. Beni hak
Nebi olarak gönderen Allahu azim-üş-şan’a yemin ederim ki,

Bir kimse Kadir gecesi kısa bir ayet okusa, sair zamanlarda okunan hatimlerden Cenab-ı  Allah’a daha sevgilidir, buyurmuştur.
Ümmül-mü’minin Hz. Aişe (ra.) validemiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) :

– Ya Reslılallah .. Leyle-i kadre vakıf olursam, nasıl dua edeyim? O geceye mahsus bir dua var mıdır ki, ben o dua ile Cenab-ı Hakka dua edeyim? diye sordular. Hz. Muhammed (sav) saadetle şöyle buyurdular :

– Ya Aişe .. O geceye erersen, Allahu teala’ya şöyle duada bulun :

  • “Allahümme inneke afüvvün keriymiin tuhibbül affe fd’fu anniy” …
  • “AIIahım .. Sen, affedicisin.. Affetmeği seversin.. Beni de affet .. “

Her ne kadar bu hitapları, Hz. A’işe (ra) annemize ise de, müşarünileyhanın yüksek şahsiyetlerinde bütün mü’minlere, Kadir gecesi bu duayı okumalarını emr-ü ferman etmek suretiyle ikaz ve irşad buyurmuşlardır Peygamberimiz.

 

Dua

 

Allah’ım Bizleri, Leyle-i Kadr erenlerden eyle .. Affı·· na ve mağfiretine layık ve müstehak olanlardan eyle.. Ahir ve akibetimizi hayreyle .. Bollukta, darda Allah diyenlerden eyle .. Varlıkta, rahatlıkta seni unutanlardan, darlıkta ve meşakkatte Allah diyen gafillerden eyleme .. Sevinçte ve kederde, her zaman ve her yerde Allah diyenlerden eyle.. senden korkan, seni seven. sana ibadet edenlerden eyle.. Bi-hürmeti seyyid-il mürseliyn vel-hamdü Iiliahi Rabbil-alemiyn, kabul-ün-niyaz El-Fatiha ..

Paylaş

Yorumlar