İnna Enzelnahü Suresini Okumanın Fayda ve Faziletleri 

0

Biz azim-üş-şan; Kur’an’ı-azimi kadir gecesinde LEVH-l MAHFUZ’dan SEMA-i D-DÜNYA’ya, BEYTÜL-İZZET’e indirdik.

 

iNNA ENZELNAHÜ Fİ LEYLETİL-KADR

LEVH-I-MAHFUZ; Allahu sübhanehu ve teala’nın, kuvvet ve kudret-i bahiresiyle beyaz inciden ve kızıl yakuttan halk edilmiş olup, ARŞ-ı-A’LA’nın sağ tarafındadır. Allahu zül-celal; Levh-i-mahfuza günde üç yüz kerre nazar-ı kudretiyle nazar eder ve mahlukatından kimini diriltir, kimini öldürür. Kimini zelil. kimini aziz eder.

 

(AIIahu teala, dilediğini işler; dilediği gibi hükmeder.)

 

Şöyle rivayet edilmiştir; Cenab-ı Allah Levh-i-mahfuzunda Hz. Adem aleyhisselamdan,  Hz. Muhammed (sav) kadar yüz on beş şeri’at mevcuttur.  Yüce Mevlamız  buyurur ki : (Herhangi bir mü’min, bu yüz on beş şeri’atin birisiyle bana gelirse, ben o kulumu cennetime koyarım.) Levh-i-mahfuzun uzunluğu, yer ile gök arası kadar ve genişliği de doğu ile batı arası kadardır. Levh-i-mahfuza yazan kalem, nurdan halk olunmuştur. Levh-i-mahfuzun üzerinde:

yazılıdır.

(La ilahe illallahu vahdehu ve din-ü-hül-islamü ve Muhammedün abdühü ve Resulühu femen amene bihi ve saddaka va’dehu vettebea Resuluhu edhalehül cennete)

 

Yani, Kur’an-i Kerim, bir levha-i ilahide sabittir ki ; tebdilden, tahriften, tagyirden, şeytanın şerrinden ve insan şeytanlarının hiylelerinden masun ve mahfuzdur. Kafirlerin ve münafıkların üzerlerine okunulan ve onları hakka davet eden Kur’an-ı azim-ül-bürhan öyle bir kitab-ı azim, öyle bir bürhan-ı fahimdir ki ; LEVHA-i-KALB-i-MU HAMMEDİ’de ve arif-i billah olanların kalplerindeki levhalarda hakkın kudretiyle sabit olup, kafirlerin tahrifierinden mahfuz ve diğer müfsitlerin tağyirlerinden masun bulunmaktadır.  Cenab-ı Allah  Kur’an-ı hakimin muhafazasını bizzat deruhte buyurmuştur :

 

Kadir Süresi 

 

Bismillah-ir-rahmanir-rahiym.

İnne enzelnahu fi leyletil kadri ve mâ edrake ma leyle’t-ul-kadr leyle’ ulkadri hayrün min elfi şehr tenezzel-ul-mela iketü ver-ruhu fiyhd bi-izni Rab bihim min külli emrin selamün hiye hatta matld-il fecr.

Paylaş

Yorumlar