İhlas Süresi okunuşu (Kulhüvallahü ehad) anlamı

0

Kuranda yüz on ikinci süresi olan İhlas-ı Şerif,   Yüce Allah (c.c.) birçok kelamında olduğu gibi mucizevi özellikler taşır. Çünkü dört âyetten oluşan süre, tüm kısalığına rağmen  Yüce Allah’ın bilme konusundaki yanlış düşünceleri reddeder ve O’nu tanımak isteyeni doğru düşünceye sevk eder. Yüce Allah (c.c) bu sürede denklik, doğurmak ve doğurulmak gibi hususları reddederek kendisini bir varlığa nispet edilmekten tenzih etmiş ve gerçek mâhiyetini açıklamıştır.

 

 

ihlas süresi

 

İhlas Süresinin Anlamı

  • Rahman ve Rahim olan Allah (cc) adıyla
  •  De ki: O, Allah tektir.
  •  Allah Samed’dir.
  • O, doğurmamış ve doğmamıştır.
  • Onun hiçbir dengi yoktur.anlamı

İhlas suresi kısaca genel tanımı

İhlâs  kelime anlamı “arınmak, kurtulmak” anlamına gelir Süredeki anlamı ise Allah (c.c.) başkasına ilah olarak tapmaktan kurtulmak denir.
Mekke’de nazil olmuştur. 22. süredir. Mushafta ise yüz on ikinci süredir. 4 ayetten oluşuyor. 20 yakın ismi vardır. Onlardan bir kaçını

Allah Teala’nın tek oluşu, öz olarak anlatıldığı için bir adım “tevhid süresi”dir. Hz. Muhammed (sav) beni “Kul hüvallahü ahad” şeklinde de isimlendirmiştir. (Suyüti, Mu’cemu’l-Evsat, XX, 298)
Ayette anlatıldığı gibi Allah  Teala’ya inanan kimse, bu inancıyla yaşamını  sürdürürse sonunda Cehennem’e düşmekten kurtulacağı için süreye “Necat (kurtuluş) süresi” denmiştir.
Bu süreye “velayet (Allah’a dostluk) süresi” denir.  Zira bu sureyi ihlaslı bir şekilde okur ve ona göre yaşarsa  Yüce Allah (cc) sevgisini ve dostluğunu kazanarak O’nun velilerinden olur.

Diğer bir adı da “Cemâl Süresi”dir. Efendimiz (sav) Allah Teala’nın sonsuz güzelliğini anlatırken şöyle buyuruyor: “Allah cemildir; yani güzeldir, cemali (güzelliği) sever (Aclüni, Keşfu’l-Hafa, I, 224). ” Bunun üzerine ona, bu “cemal”in ne olduğu soruldu Nebi (sav)  “O, tekdir, sameddir, doğurmamış, doğmamıştır. Çünkü eğer o tek ve benzersiz olmasaydı, benzerinin onun yerini tutması mümkün olurdu” demiştir. (Er-Razi, age, XXIII, 555)

Diğer bir ismi de “Mukaşkışa (tedavi eden)”; yani kalplerdeki manevi hastalıkları şifa veren demektir.  Kişiyi kötülüklerden koruma özelliğim sebebiyle süreye“el-Muavvize süresi” de denilir. Öteki ismi de “Mani’a”dır (engel olan). Kısaca kabir azabına ve Cehennem ateşine engel olan anlamına gelir. “Müneffire” ismim ise kaçıran manasına gelir.

Hz. Muhammed (sav) şöyle müjde vermiştir: “Kim ‘Kulhüvallahu Süresini bir namazda veya namaz dışında yüz defa
okursa, onun cehennemden beratı (kurtuluşu) yazılır. (Feyzu’l Kadir,V, 202)”
Bu süreyi okuyan  kalbi aydınlandığı için “Nur süresi” adını da alır.

Paylaş

Yorumlar