Hz. Ali’nin Hayatı Kısaca Özeti

0

Hz. Ali’nin (ra) Kısaca Hayatı, Hz. Ali ve yaşamının özeti

Hz. Ali, Peygamberimizin amcasının oğlu ve sevgili kızı Fâtıma’nın eşidir. Müslümanların dördüncü halifesidir.

M.S. 598 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası, Ebû Talip, annesi Esed kızı Fatıma’dır. Babası Hz. Muhammed’i koruduğu gibi, kendisini de Hz. Peygamber eğitmiş ve yetiştirmiştir. İslâm’I ilk kabul edenlerden, Cennetle müjdelenenlerdendir.

Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda Peygamberimiz’in yanında yer almıştır. Sadece Tebük seferinde Peygamberimize vekâleten Medine’de kalmıştır. Uhud Savaşı’nda da altı yerinden yaralanmıştır.

Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarından dolayı kendisine Allah’ın Aslanı unvanı verilmiştir.

Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Hz. Fatima ile evlenmiştir. Hz. Muhammed’in vahiy kâtipliğini yapmış ve mektuplarını yazmıştır. Hz. Peygamber vefat edince, O’nu Hz. Ali yıkamıştır. Hz. Ömer zamanında kadılık da yapmıştır.

Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle 24 Haziran 656’da halife olmuştur. Hz. Ali Halife olduktan sonra bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Cemal Vakasında galip gelmiş, fakat birçok Müslüman da ölmüştür. Sıffin’de Muaviye ile yapılan savaş sonuç vermemiştir. Fakat Nehrevan’da Haricileri yine yenmiştir.

24 Ocak 661 (Hicrî 19 Ramazan 40) yılında Haricilerden Mülcem’in oğlu Abdurrahman tarafından kılıçla ağır yaralanmış ve 21 Ramazan’da şehit olmuştur. Kabri Kufe yakınlarında bulunan Necef’de bulunmaktadır.

Hz. Ali’nin İslâm tarihinde olduğu kadar tasavvuf ve edebiyatta da önemli bir yeri vardır. Savaş nutukları, hutbeleri konuşmaları ve görüşleri, dinî edebiyatta önemli bir yer tutar. Şiir ve hutbeleri Nehcül Belağa ve Divan-1 Ali adlı kıymetli eserlerde toplanmıştır.

Hz. Ali kimdir? Ali bin Ebi Talib kimdir? Hz. Ali’nin Hayatı

Hz. Ali kimdir? Ali bin Ebi Talib kimdir? Hz. Ali’nin Hayatı

Paylaş

Yorumlar