Haşr Suresinin Son Dört Ayeti Arapça Ve Türkçe Okunuşu

0

 

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

Malik b. Yesar`dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim sabahleyin üç defa “euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım” der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki 3 ayeti okursa Allah Azze ve celle kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Rivayetlerin çoğunlukla son 3 ayetten bahsedilmekle birlikte, “Levenzelnâ`dan aşağısı” diyen rivayetler de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/1). Rivayetler ışığında sabah ve akşamları, tercihen namazların bitiminde, 3 kez “Euzü billahi`s-semî`il-Alimi mine`ş-şeytânirracîm…” diyerek “Lev-enzelnâ”dan aşağı 4 ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır. (Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara dinî terminolojide müstehap denilir.)

Haşr Suresi son 4 Ayeti Arapça Okunuşu

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU 

(Haşr suresinin son 4 ayeti Türkçe Meali)

Bismillahirrahmanirrahim

– Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn(e)

– Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)

– Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e)

– Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) (Haşr Suresi 21-22-23-24)

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

– Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

– O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

– O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

– O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ” (Haşr Suresi, 21-22-23-24)

Paylaş

Yorumlar