Gün içinde okuyabileceğimiz dualar ve zikirler

0

Dua etmenin fazileti nelerdir?

Dua bir kulluk vazifesidir, müminin kendi isteklerini, Rabbine bildirmesidir. kişinin kendisini Rabbine teslim etmesidir. Merhamet dilenmesidir, şükür etmesidir.

 

İbadetin en güzeli,en özeli ve ibadetin temeli duadır. Rabbimiz bir ayetinde;

” Ey ademoğlu,dua senden icabet benden, istiğfar sennden, bağışlamak benden,tövbe senden,kabul etmek benden, sabır senden fazlasıyla vermek benden,sabır senden yardım benden. Sen benden ne istedin ki ben sana vermedim. Buyurmuştur.

Rabbimizin bizlerden tek istediği ibadet etmektir. Ve dua etmenin en Uygun olduğu zamanlardan biriside namazdır. Çünkü bir mumin ancak alnı secdeye değdiği zaman Rabbine yakın olur.

Allahu Teala (c.c.) Furkan suresinde bizlere;

” Ey insanlar, sizin duaya ihtiyacınız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi?“(Furkan suresi/77) buyurmuştur.

Nasıl ki namaz kılmanın, oruç tutmanın bir usulü yolu varsa dua etmenin de bir adabı vardır. Pekâlâ bizler nasıl dua etmeliyiz?

Rabbimizin herşeyden haberi vardır, çünkü işiten ve bilen odur. Rabbimiz herşeyi bildiğini gibi kulunun da ne sıkıntısı olduğunu,ne istediğini çok iyi bilmektedir. Hatta ” Dua edin, ihtiyacınız olan şeyi ancak dua ile isteyin” buyurmuştur.

 

Gün içinde okuyabileceğimiz dualar 

 

1-) Asbehnâ ve asbaha’l-mülkü lillahi azze ve Celle. Ve’l-hamdülillâhi ve’l-kibriyâu ve’l-azametü lillâh ve’l-halku ve’l-emru ve’l-leylü ve’n-nehâru ve mâ sekene fî himâ lillâhi teâlâ,allahümme’c-al evvele haze’n-nehâri salâhen ve evsetehu necâhen ve âhirehu felâhen yâ erhame’r-râhimîn

” Biz ve bütün evren Allah azze ve cellenin olarak sabahladik. Bütün şükürler Allah’a aittir. Azemet ve yücelik sadece onundur. Bütün mahlukatlar, bütün işler gece ve gündüz ve bunlarda bulunan herşey Allah’a aittir.
Allah’ım, bu sabahın evvelini düzen, ortasını başarı,sonunu da mutluluk eyle. Sen merhamet edenlerin en merhamet edenisin.”

2-) Allahümme es’elüke min füc’eti’l-hayri ve e’ûzü bike min füc’eti’ş-şerri.

” Allah’ım, ansızın gelecek hayırlardan istiyor, ansızın gelecek şerlerden sana sığınıyorum”

3-) Yâ hayyu yâ kayyûmu bike esteğîsü de aslihlî şe’ni küllehu ve lâ telkilnî ilâ nefsî tarfete aynin

” Ey bizleri her zaman gözetleyen Allah’ım, yalnızca senden talep ederim. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma”

4-)*Rabbiyellâhu tevekkeltü aleyhi lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azîmi lâ ilahe illallahu’l-alliyyi’l-azîm. Mâşaallahû kâne ve mâ lem yeşe’lem yekün. A’lemü ennallâhe âlâ külli şey’in kadîr. Ve ennallâha kad ehâta bi-külli şey’in ilmen

” Rabbim olan Allah’a tevekkül ettim. ilah yalnızca Allah’tır ve ben ona tevekkül ederim.o büyük arşın Rabbidir. Ancak onun dilediği olur. Dilemediği olmaz. Biliyorum ki Allah herşeye kadirdir ve onun ilmi herşeyi kuşatmıştır.”

5-) Allahümme innî e’ûzü bi-mu’âfâtike min ukûbetike ve e’ûzü bike lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte âlâ nefsike

” Allah’ım, gazabından rızana, azabından afiyetine sığınırım. Senden,sana sığınırım. Ne kadar sena etsem de yetersiz olur. Sen , kendini övdüğün gibisin.”

Paylaş

Yorumlar