Fil Suresi anlamı, okunuşu, meali ve tefsiri. Elemtere keyfe suresi

0

Fil Suresi, Fil Suresi anlamı, okunuşu, meali ve tefsiri. Elemtere keyfe suresi

Fil Suresi Arapça Okunuşu

 

 

Fil Suresinin Türkçe yazılışı ve Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.

2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl.

3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.

4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.

5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi.

4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

FİL Sûresinin Özellikleri:

Fil sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. Kâbe’yi yıkmak için bir ordu hazırlayarak harekete geçen Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe’nin ve ordusunun nasıl helâk olduğunu haber vermektedir. Ordunun önüne filler yerleştirildiği için bu olaya “Fil Olayı”, bu yıla “Fil Yılı”, sûreye de “Fil Sûresi” adı verilmiştir.
Fil olayı, miladi 571 yılında; Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğumundan 50-55 gün önce meydana gelmiştir.
Fil suresi, Resulullah (s.a.v.) ve müminleri teselli etmektedir. Surenin Nüzul (İniş) Sebebi: Yemen Valisi Ebrehe,1 San`a şehrinde „KULLEYS“ adı verilen bir kilise yaptırdı ve hacıları oraya çevirmek istedi.

Ebrehe, Yemen halkını çok küçük düşürmüş ve onlara çok eziyet etmişti. Bu kiliseyi yaptırırken de yine
aynı şekilde zulmüne devam etti. Kilise yapımında çalışan her işci, güneş doğmadan önce işe başlamazsa Ebrehe ceza olarak o işçinin elini kestiriyordu. Ebrehe, kilisenin yapımında o günün şartlarında en iyi mermerleri kullandı. Kiliseye süslü ve boncuklu mermerler, altın nakışlı taşlar koyduruyordu. Bu taşlar ve mermerleri de Hz. Süleyman (a.s.)´ın hanımı Belkıs´ın yıkılan sarayından getirtiyordu. Ayrıca kilisenin içine altından ve gümüşten haçlar, yüksek minberler koydurmuştu. Aynı dönemlerde İstanbulda da Ayasofya yapıldı ve en kaliteli mermerler kullanıldı.

Kilisenin yapımı tamamlanınca, Ebrehe artık bütün hacıların Kabe’ye değil, bu kiliseye gelmelerini
bekledi. Ancak Kinane kabilesinden bir kişi kızarak geceleyin kilisenin içine pisledi ve pisliği duvarlara
sürüp bulaştırdı. Ebrehe buna kızarak Kabe’yi yıkmaya yemin etti. Büyük bir ordu hazırlayarak yola
çıktı. Ordunun önüne de filler yerleştirdi.Bu fillerin en kuvvetli ve cüsseli olanı ‚‘Mamud‘‘ ismindeki fildir. (Büyük Kur’an Tefsiri, Ali Arslan, C.16,sh. 181) Ancak yüce Allah, Ebrehe ve ordusunu küçük kuşların attığı taşlarla helak etti. Fil suresi, fil olayını Resulullah (s.a.v.) ve müminlere bildirmek üzere nazil oldu. Ayrıca bu sure, Peygambere ve müminlere tuzak kuran ve kurmak isteyenlerin oyunlarının geçirileceğini bildirmektedir.

 

FİL Sûresinin Tefsîri:

1-Rabbin, fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
Buradaki hitap, Peygamber (s.a.v.)´e dir. Görme olayı gözle değil, kalbidir. Yani “Bilmiyor musun?”
demektir. Çünkü fil olayını bizzat gören ve yaşayan vardı. Mesela o dönemde Mekke’nin ünlü
şairlerinden Lebid (160 yıl yaşamıştır) bunlardandır. Ayrıca Hz. Aişe (r.a.), “Fili çekenlerden, iki kişinin
kör ve kötürüm olarak kalıp Mekke’de dilendiklerini gördüm” demiştir. Ebrehenin hazırladığı orduda 60.000 asker vardı. Askerlerin önünde de filler yerleştirilmişti. Ordu Mekke’ye yaklaşınca, Mekke halkı korkarak dağlara kaçıp sığındılar. Ebrehenin ordusu çevredeki develeri, koyunları zorla alıp götürüyorlar, yağmalamaya devam ediyorlardı. Peygamberimiz’in dedesi Abdülmuttalib’in de develerini sürüp götürmüşlerdi. Oda develerini almak için Ebrehe’nin yanına gitti. Develerini geri istedi. Ebrehe onu küçümseyerek : ‘’Sen bu halkın saygın kişisi olarak kendi işinle meşgulsün. Ben, senin benden burayı terkedip gitmem için ricada bulunmanı beklerdim. Ama sen kendi menfaatinin, malının peşine düşmüşsün’’
dedi. Abdülmuttalib:

‘’Develer benim malımdır. Ben malımı korumakla görevliyim. Ka’be Allah’ın evidir. Allah, kendi
evini koruyacaktır. Ben o konuda hiç tereddüt etmiyorum’’ diye cevap verdi.5

2-Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Keyd: Hile ve tuzak, gizli suikast anlamına gelmektedir. Bu tuzak ise, Kabe’yi yıkmak ve halkı
Kulleys adlı kiliseye yöneltmek idi. Kabe, Allah´ın evidir. Allah, bu orduyu helak ederek, hazırlanan
tuzağı boşa çıkarmıştır.

3-Onların üzerine Ebabil kuşlarını gönderdi.
Allah, Ebrehe ve ordusunu bölük, bölük, peşpeşe gelen kuşlarla, her taraftan kuşattı.Ayette geçen
“Tayr” kelimesi uçan kuş demektir. Bu kuşlar, daha önce o bölgede hiç görülmemiş, irili ufaklı
siyah,beyaz ve yeşil renkte kuşlar idi. Bu kuşların Kırlangıçlar gibi olduğu, hatta pençelerinin köpek
ayaklarına benzediği rivayet edilmiştir.

4-O kuşlar, onların üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.
ayette geçen “Siccil” kelimesi, mercimekten büyük, nohuttan küçük veya fındık gibi
çamurdan pişmiş katı ve sert taş demektir. Bu taşlar, kurşun gibiydi. Kime isabet ederse onu mutlaka öldürüyordu. Her kuşun gagasında bir, ayaklarında da birer tane olmak üzere üç taş bulunuyordu. Kuşlar, bu taşları Ebrehe’nin ordusuna atıyorlardı. Atılan taş adamın başından giriyor, arkasından çıkıyor, ve adamı cansız bir halde yere seriyordu.

5-Böylece Allah, onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Ayette geçen „Asf“ kelimesi, taze, yeşil ekin yaprağı demektir. Atılan taşlar, onları rüzgarın
savurduğu ve hayvanların yiyip pislik halinde çıkardığı bitki yaprağı haline getirdi. Allah, onların
hepsini yok edip helak etti.

Bu Allah’ın bir mucizesidir. Bu olay, kıyamete kadar gelecek olan müminlere her an güven
vermektedir. Allah, Ka’be’yi koruduğu gibi, Kâbe’nin şubeleri olan camilerimizi de koruyacaktır. Yeter
ki biz samimiyetle, kalbimiz ve kalıbımızla, canımız ve malımızla, bütün varlığımızla Allah yolunda
olduğumuzu, gönlümüze sindirelim. Bu yolda fedakarca gayrete ve salih amellere devam edelim.
Allah, günümüzün Ebrehe’lerini, zalimlerini, tuzak ve hilelerini yerle bir edecektir.7

B- Sureden Alınacak Dersler:

1- Fil Olayı, Resulullah (s.a.v.)’in, yeryüzüne gelişinin müjdecisidir.
2- Resulullah (s.a.v.)´in Hakk´ı hakim kılacağının, batılı ortadan kaldıracağının habercisi ve
delilidir.
3- Fil olayı inançsızlara, meydan okumaktadır.
4- Bu olay, peygambere ve müminlere tuzak kuran ve kurmak isteyenlerin oyunlarının başlarına
geçirileceğini haber vermektedir.
5- Yüce Allah, çok muazzam orduları bile en zayıf mahlukatını (kuşları) göndererek nasıl helak
ettiğini ortaya koymuş ve ibret alınmasını istemiştir.
6- Bu davayı müslüman olarak korumamız gerekir. Eğer korumazsak, Allah dinine sahip çıkacaktır.
Ama biz imtihanı kaybetmiş oluruz.

Paylaş

Yorumlar