Fatiha Suresi Ne Zaman Nerede İndi | Anlamı ve İçeriği

0

Mekke’de nazil olmuştur. iniş sırası 5, âyet sayısı 7’dir. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi (girişi) hem de özeti gibidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de bilgi, irşad ve kurallarla ilgili bütün muhtevası, “bilinmesi ve inanılması gerekenler” ile “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah Teala  peygamberlik, gayb âlemi hakkında bilgiler,
öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır.

İkincisinde ise ibadetler ve hayat düzeni gibi ameli, ahlâki hükümler ve kurallar yer alır.
Fâtiha sûresi bütün bunları özü bakımından ihtiva etmektedir.

 

Fatiha Süresinin Anlamı

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.
1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…
2. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
3. Rahmân ve rahîm.
4. Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Bizi dosdoğru yola ilet;
7. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da,
doğrudan sapmışların yoluna da değil!
Âmin!

Fatiha Süresinin içeriği

1 “Eûzü” veya “istiâze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl, 16/98) mealindeki âyetin gereği olarak Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “eûzü…” okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler.

2 ) Rahmân, ön şart aramadan Allah’ın engin ve her şeyi kaplayan rahmetini, bu
manada rahmet sıfatını, rahîm ise O’nun, hak edenlere olan ve fiilen gerçekleşen rahmetini ifade eder.

3 )Allah Teala, bu ve takip eden âyetlerde bazıları zikredilen sıfatlarından (sonsuz, sınırsız, mutlak kemalinden) dolayı övgüye lâyıktır, kullar hamdederken O’nun bu özelliğini dile getirmiş olurlar.

4) İki cihanda her şeyin gerçek sahibi Allah olmakla beraber dünyada başka varlıkların da bir manada (mecazen, emanet ve vekâlet yoluyla) sahiplik ve egemenlikleri vardır; âhirette insanların hiçbir şeye sahip olmadıkları, varlıkların gerçek sahibinin Allah olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.

5 )İslâm tevhid dinidir; yani yaratma, ibadete lâyık olma ve kendisinden yardım
dileme bakımından bir tek Allah inancını getirmiştir. Bu âyetle daha ilk sûrede
tevhid ilkesi güçlü ve canlı bir üslûpla ifade edilmiştir.

6) Müminlerin dünya hayatlarında izleyecekleri dosdoğru yolun kimlerin yolu
olduğu burada açıkça ifade ediliyor. Allah’ın kimlerin hangi inanç, ibadet ve
davranışlarından razı olduğu da bundan sonra gelen sûrelerde detaylı olarak
açıklanıyor.

7)  “Duamızı kabul buyur, böyle olsun, bizi eli boş çevirme” manasına gelen âmin,
Fâtiha sûresine dâhil olmadığı gibi âyet de değildir. Birçok hadiste Resûlullah’ın

Paylaş

Yorumlar