Eyyub el-Ensari Hazretleri Kimdir | Eyüp Sultan Hz. Hayatı Kısaca

0

Eyyub el-Ensari Hazretleri ( ö. 672 veya 674), Eyüp Sultan Hazretleri Peygamber (s.a.v.)’in büyük ashabından ve mü’minlerinden kıymetli bir zat-ı muhteremdir.

Büyüklüğü bir cihetten değil, belki birçok kıymettendir. Eyüb Sultan Hazretleri (r.a.)’nin diğer büyüklüğü Akabe ve Bedir ehlinden olmasıdır.

Ebu Eyyüb Hazretleri otuz yaşlarına yakın sıralarda Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in bi’setinin onikinci senesinde Mekke-i Mükerreme‘ye giderek Cenabı Peygamber’e iman getirmiştir.

Hicretin ikinci senesinde şöhreti dünyayı tutan Bedir muharebesinde  Hz. Muhammed (sav) ile hazır olduğundan ashabı kiramın büyüklerinden sayılır.

Hicret zamanında Cenabı Peygamber (s.a.v.)’in devesi ilahi bir emirle Ebu Eyyüb el-Ensari (r.a.)’nin kapısının önüne çöktüğünden bu haneye altı ay kadar misafir olmuştur. Altı ay sonra yirmi-otuz metreye yakın bir mesafede Cenabı Peygamber (s.a.v.) kendilerine bir mescid-i Saadet ve hane bina ederek Hane-i Saadetlerine intikal etmişlerdir. Bu tarihten itibaren  Peygamberimiz Hz. Muhammed  (s.a.v.) on sene sonra vefat etmişlerdir.

Ebu Eyyüb el-Ensarî (r.a.) Cenabı Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra kırk sene daha yaşamıştır. Hicretin ellinci senesinde ehl-i islamin orduları İstanbul’u almak fikriyle Şam’a hareket etmişler idi.  Hz. Peygamber (sav)

 İstanbul’u en evvel muhasara eden ordu Allah’ın mağfiretini kazanmıştır” buyurduğundan Ebu Eyyüb elEnsari Hazretleri bir orduya katılmışlardır. Yollarda birçok muharebeden sonra çekmiş olduğu hastalıktan vefat etmiştir. İstanbul kalesi altında gömülmesini vasiyet ettiğinden İstanbul’a getirmişlerdir.

İzinin belirsiz olması için kumandan, kabr-i şerifi atlara çiğnetti ise de düşman farkına vararak sebebini sormaya başladılar. Başkumandan: “Bu mezar, Hazreti Muhammed’in en sevgili ashabından birinin mezarıdır. Hakaret ederseniz ayinlerinizden hiçbirini İslam memleketlerinde yaptırmayız” dedi. Rumların Ebu Eyüb el-Ensari (r.a.)’nın mezarında dua ettiklerini naklederler.

Ebu Eyyüb Hazretlerinin kabri sekiz yüz sene belirsiz kaldıktan sonra Sultan Mehmed Fatih Hazretleri’nin ordusundaki ruhaniler vasıtasıyla bulunmuştur. Kendisi ile beraber kırkbir kadar ashab kale haricinde yatarlar. Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri’nin kabr-i şerifindeki kuvvet-i cazibe hayret vericidir. Bu zatın şefaati büyük olduğundan hüsn ü niyet sahipleri orada tez ıslah olurlar. Velhasıl ayda bir defa bu kabr-i şerifi ziyaret etmek lazımdır.

Paylaş

Yorumlar