Esmaü’l Hüsna Rabbimizin en güzel isimleri Allah’ın 99 isimleri anlamları kısa

0

Rabbimizin en güzel isimleri

Allahu Teala’nın bütün isimleri için kullanılan bir terim vardır. Biz buna Esmaü’l Hüsna deriz. Yani Allah’ın en güzel isimleri demektir,

 

 

Kur’an ı Kerim de Esmaü’l Hüsna ile ilgili

 

” En güzel isimler O’na aittir. Gökte ve yerde olan herşey onun şanını yüksektir., O galiptir. o Hikmet sahibidir. (Haşr Suresi/24) buyurulur.

 

Rabbimizin hem Kuranı kerim de hemde hadisi şeriflerde geçen pek çok adı vardır.

 

Rabbimiz A’raf suresinde;

” Allahın güzel isimleri vardır; Allaha o isimlerle dua edin ” (A’raf süresi/180) buyurmuştur.

 

Allah Tealanın kaç tane ismi var

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Rabbimizin birden fazla isminin olması birden çok yaratıcı olduğunu akıllara getirmesin haşa Allah tektir ve bütün isimler, övgüler ona aittir.
Bazı hadislerde Rabbimizin 99 isiminin olduğu zikir edilir. Aslında Rabbimizin 99 ismi yoktur, isimleri sayılmayacak kadar çoktur ancak 99 tane isiminin olduğunun benimsenmesinin tek neden hem ayetlerde,hemde hadislerde 99 isimin Rabbimizin en çok bilinen isimleri olduğu içindir. Bazı âlimler Rabbimizin diğer isimlerinin de bu 99 tane isime eş değer şekilde aynı anlama geldiğini belirlemişlerdir. Ve Rabbimizin isimlerini bilen onu anlayan,zikir eden herkes aslında bütün isimlerini okumuş, anlamış ve bütün isimlerini zikir etmiş olur.

Yüce Allah’a ait isimlerin ne anlama geldiğini bilmeden sadece okuyup geçmek kişiye tat vermez ve bu ibadet ancak taklitten ibaret olur. Bunun için tüm isimlerin manasını bilmek gerekir

 

Esmaü’l Hüsna Alla’ın 99 isimleri  ve manası kısaca

 

Allah; Âlemlerin Rabbi olan, bütün isimleri kendisinde toplayan, Yaratıcımızın adıdır. Esmaü’l Hüsna Alla’ın 99 isimleri ;

Er’Rahman ; esirgeyen
er’rahim ; bağışlayan
el’melik; dedikleri dinlenilen
el’kuddus ; noksansız
es’selam; yarattığı herşeyi selametle kılan.
el’mumin; insanlara güven veren
el muheymin; hükmü altına alan
el’aziz; ulu
el’cebbar ; dilediği herşeyi yaptıran
el’mutekebbir; büyük

el’halık; yaratıcı
el’halık; eksiksiz, noksansız yaratan
el’musavvir; herşey bir biçime veren
el’gaffar; günahları örten
el’kahhar; isyan edenleri kahr eden
el’vehhab; karşılık beklemeden veren
el’rezzak; rızık veren
el’fettah; hayır kapılarını açan
el’alim; herşeyden haberi olan
el’kabız; canları alan

el’bâsıt; ömürü uzatan
el’hâfıd; kâfirleri alçaltan
el’rafi; müminleri yükselten
el’muiz; aziz kılan
el’müzil; birşeyi değersiz kılan
es’semi; işiten
el’bâsir; gören
el’hakem; iyiyi ve kötüyü ayırt eden
el’adl; adaletli
el’latif; kullarına lütfedici

el’hâbir; herşeyden haberi olan
el’halim; yumuşaklık sahibi
el’azim; azametli olan
el’gafûr; çokça affeden
eş’şekûr; az yapılan amele bile bolca sevap veren
el’Ali; yüce/yücelten
el’kebir; büyük
el’hafîz;koruyan
el’muhit; kuşatıcı
er’rezzak; rızkı gönderen

el’hasib; hesabı gören
el’celil; sıfatların yücesine sahip olan
el’kerim; cömert
er’rakîb; gözeten
el’mücîb; duaları kabul edici
el’vasi; rahmeti bol
el’hakim; hikmet sahibi
el’vedud; müminleri Seven
el’mecid; şerefli
el’bais; öldükten sonra dirilten/Peygamberlere gönderen

eş’şehid; herşeye şahitlik eden
el’hak; hak sahibi
el’vekil; kullarına yardımcı olan
el’veli; müminlerin dostu
el’hamid; övgüye layık olan
el’muhsi; herşeyi sayan
el’mubdi; yoktan var eden
el’muid; öldürüp-dirilten
el’muhyi; hayat veren
el’mümit; öldüren

el’hay;diri
el’kayyûm; herşeyi ayakta tutan
el’vacid; istediğini kontrol altına alan
el’macid; şanı yüce
el’vahid; tek olan
es’samed; kimseye muhtaç olmayan
el’kadir; kudretli
el’muktedir; herşeye gücü yeten
el’mukaddim; istediğini öne alan
el’muahhir;geride bırakan

el’evvel; başlangıcı olmayab
el’ahir; sonu olmayan
ez’zahir; varlığın belli olan
el’batin; zatı gizli olan
el’vali;sahip
el’müteali; tüm eksikliklerden yoksun olan/yüce
el’berr; iyiliği çok
el’tevvab; tövbeleri kabul eden
el’müntakim; asillerden intikam alan
el’afüvv;affeden

el’rauf; şefkatli
el’maliku’l-mulk; mülk sahibi
zü’l-celali ve’l-ikram; ikram sahibi
el’muksit; adil
el’cami; birbirine zıt olan şeyleri bir araya getiren
el’gani; zengin
el’muğni; istediğini muhtaç olmaktan kurtaran
el-mani; istediği şeylere engel olan
ez’zar; istediğini zarara sokan
el’nafi; dilediğine fayda veren
en’nur; aydınlatan

el’hâdî; hidayete erdiren
el’bedi; güzel yaratan
el’baki; sürekli var olan
el’varis; mülk sahibi
er’resid; yol gösteren
ea’sabûr; sabırlı

Paylaş

Yorumlar