Ecri Çok Büyük Bir Salavat-ı Şerif ve Fazileti

0

Salavat-ı şerif getirmenin fazileti

Allah Resulü Hz. Peygamber  (s.a.v.)  salavat-ı şerif getirmenin fazileti hakkında  şöyle buyuruyor:

“Kim üzerime bir defa salavat getirirse, Allah (celle celaluhu ) O kimsenin on günahını giderir, on sevap yazar ve on derecesini yükseltir. On köleyi hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur.”

“Kim bana günde yüz defa salavat-ı şerife getirirse, Allah (celle celaluhu ) onun yetmişi ahiretine, otuzu dünyasına ait olmak üzere yüz hacetini yerine getirir.”

“Her kim üzerime bir defa salavat getirirse,  Cenab-ı Allah (celle celaluhu ) ona on defa rahmeti ile tecelli eder.”

” Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları üzerime en çok salavat getirendir”

Ecri Çok Büyük Bir Salavat-ı Şerif  Arapçası

salavat

salavat

Ecri Çok Büyük Bir Salavat-ı Şerif  Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahiym

* Allâhümme bike vesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fike, ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illå iyyak*

Allâhümme ve etevesselü ileyke fi kabüli zâlike bil vesiletil uzmå vel fadıyletil kübra vel habibil ednâ vel veliyyil mevlâ ves safiyyil mustafà ven nebiyyil mücteba*

Muhammedün rasûlüllahi sallellâhü aleyhi ve selleme ve bihî es’elüke en tüsalliye aleyhi salâten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilâhiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbâniyyeten bi haysü üşhiduni fi zalike küllihi aynel ağyari kemâ testehliküni fi meârifi zâtihi fe ente veliyyün zâlike ve lâ havle ve lå kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Paylaş

Yorumlar