Duhan Suresi Ayeti | Duhan Suresi Arapça Türkçe okunuşu Fazileti

0

Duhan Süresi Arapça Okunuşu, Duhan Süresi Türkçe Okunuşu, Duhan Süresini Okumanın Fazileti  hikmeti  ile ilgili Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem ) hadis-i şeriflerinde  şöyle buyuruyorlar:

 

 DUHAN SÜRESİ AYETİ KERİMENİN OKUMANIN FAZİLETİ

* “- Her kim Duhân Suresi’ni cuma günü yada gecesi okursa, Cenabı Hakk o kimse için cennette bir köşk binâ eder.”

* “— Her kim Duhân Suresi’ni geceleyin okursa, yetmiş bin melâike o kimse için sabaha kadar istiğfar ederler, affolunmasını talep ederler.”

* ” Bir kimse Yâsîn ve Duhân surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenabı Hakk  (c.c.) o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.”

*Bir kimse bu surenin tamamını yazıp üzerinde taşırsa, şeytanın şerrinden kurtulur. İnsanlar arasında hatırı sayılır bir duruma gelir.

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:

” Dikkat edin, size en iyinizi bildiriyorum. En iyiniz. sözünde durup. Allah’a itaat edenlerdir. Allah Azze ve Celle kötülüklerden arınmiş ve takvaya ermiş kimseyi sever.”

Duhan Süresi  Ayeti Kerime Arapça Okunuşu 

Duhan süresi arapça

Duhan süresi arapça

 

Duhan Süresi Ayeti Kerime Türkçe Okunuşu 

“Ha mim* Vel kitabil mübiyn* İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın* Fıha yüfraku küllü emrin hakiym* Emram min ındina inna künna mürsiliyn*Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym*Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn *La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn * Bel hüm fı şekkiy yel’abun * Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn * Yağşen nas haza azabün eliym * Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun * Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn * Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun * İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun * Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun * Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym * En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn *Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn * Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun *Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun * Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun * Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun *Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun * Kem teraku min cennativ ve uyun *Ve züruıv ve mekamin keriym *Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn * Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn *Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn * Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn *Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn * Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn * Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn * İnne haülai le yekülün * İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn * Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn * E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn *Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn * Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun *İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn * Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun * İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym * İnne şeceratez zekkum * Taamül esiym * Kel mühl yağlı fil bütun * Ke ğalyil hamiym * Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym * Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym * Zuk inneke entel aziyzül keriym * İnne haza ma küntüm bihı temterun *İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn * Fi cennativ ve uyun *Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn * Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn * Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn * La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym *Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym * Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun * Fertekıb innehüm mirtek.”

 

Paylaş

Yorumlar