Cuma günü duaların kesin kabul olduğu saatler

0

Cuma Namazından Sonra Okunacak Dua
İmam-ı Suyüti, el-Cami’u’s-sağir’inde şöyle rivayet edilmiştir: Hz . Muhammed (sav) şöyle buyuruyorlar:
“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlas  şerif, Felak süresini ve Nas süresini yedişer kere  okursa Allah  (c.c) onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”
(Suyüti, el-Câmiu’s-sağir, no: 8954; Ali el-Müttaki, II,648/4985)

 

Cuma Gününde Dua 

Ebü Hüreyre (ra. anha)  şöyle rivayet olmuştur: Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyorlar:
“Cuma gününde bir saat vardır. Allah (c.c) kullarından bir müslüman namazda iken Allah  (c.c.) niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah azze ve celle o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurur ve arkasından mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (bk. Nevevi, el-Ezkâr, 80; Buhâri, Deavât, 61) Cuma gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ulak ucu ne kadar ise, güne nisbetle o kadar az bir müddettir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor: “Cuma günü, ibâdet ve ezkâr ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür” buyurmuşlardır. (Suyûti, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2519)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor: “Size bir süre haber vereyim mi ki, azam met semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyi’ etmiştir? O süre Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu süreyi okursa Allah (c.c.) onu öteki cumaya kadar bu süre ile mağfiret eder, sonun da üç günde ziyâdesi vardır.
Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sürenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyüti, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

Peygamberimizin Duası
“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

Hadis-i şerifte şöyle naklediliyor, bu günün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.
“Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rekat namaz kılıp Fâtiha’dan sonra 15 kere Zilzal Süresini okuyan kimseyi Allah  azze ve celle  kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

Cuma günü okunacak en makbul dua
“Şu dua ile cum’a günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

Anlamı: “Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyüti, el Câmiu’s-sağir, no: 7450)

 

“Cum’a gününde bir saat vardır, mü’m min bir kul namazda duâ ederken Allah( c.c.) bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah  (azze ve celle muhakkak ona icabet eder.” Ashab-ı kiram:
“Bu saat hangi saattir yâ Rasülallah” dediler :

Peygamberimiz “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular (Tirmizî, Cuma, 2; Ali
el-Müttakî, no: 21316).
Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan 100 kere:

 

Anlamı: “Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azim olan yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim.
Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder. (bağışlar) ” (Ali el-Müttaki, no: 21321)

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Yorumlar