Berat Kandili gecesi ( 3 Yasin-i şerif) ve Berat Duası

0

Berat gecesi okunacak dua nedir? Berat gecesi okunması gereken üç yasin ve duası….

Cenab-ı Allah, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Yüce Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

Berat gecesi yapılan duanın Arapçası ve anlamı…

BERAT KANDİLİ DUASI

Şa’ban-ı şerîfin 15. gecesi Berât gecesi akşam namazından sonra 3 defa Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. 2. defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. 3. defa okunurken kaza ve belâlardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır.

 

Beraat Duası Türkçe Okunuşu:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. AllAhumme yâ zel menni ve lâ yumennu aleyhi. Yâ zel celâli vel ikram yâ zedtavli vel in’âmi lâ ilâhe illâ ente zahrallaciîne ve carel mustecirîne ve emânel hâifîne allahumme in kunte ketebteni ındeke fi ummil kitâbi sekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteran aleyye firrızkı femhullâhumme bi fadlike sekâveti ve hırmani ve tardi ve ıgtara rızgı ve eSbidni indeke fî ummul kitâbiseıden ve merzukan ve muveffegan lil hayrâti fe inneke gulte ve kavlukel hakkufi kitâbikel munzeli alâ lisâni nebiyyikel murseli yemhullAhu mâ yeşâu ve yusbitu ve ındehû ummul kitâb ilâhi bittecelliyyil azâmi fi leyletinıfSi minşâbânel mukerremilletî fîhâ yufraku kullu emrin hakîm ve yubremu entekşife annaminel belâi mâ nağlemu ve mâ la nağlemu ve ma ente bihî ağlemu inneke enteleazzul ekramu ve sallallâhu aleyhi seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî veevlâdihî ve ezvâcihî ve sellem”

Berat Kandili Duası Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

BERAT GECESİ NAMAZI

Berat gecesinde yatsıdan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere yüz rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 defa İhlâs-ı şerîf okunur. 10 defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevi ve uhrevi hacetlerini taleb ve niyaz edecektir.

Paylaş

Yorumlar