Berat Gecesinde Yapılması Kıymetli Olan Ameller Dualar İbadetler

0

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ  ÖNEMİ  KIYMETİ  NELERDİR

Şaban Ayının Fazileti Önemi :

Şaban Ayı Hicrîayların 8.si olup  ve mübarek üç ayların ikincisidir. Şaban’ın kelime anlamı; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen  manasındadır.

Şaban ayının bu ismi almasının nedeni, Enes (r.a.)’ın Efendimiz (s.a.v.)’den hadiste, “Şaban ayına bu ismin verilmesinin nedeni; bol hayırlar,onda,oruç tutan kimse Cennet’e girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.” (Câmiü’s-Sağîr) buyurmuştur. açıklamak gerekirse  bu ayda oruç tutan kimse için hayırlar o kadar çok olur  ki,bu hayır tıpkı Cennet’e girinceye kadar dallanıp budaklanan bir ağacı benzer.

 

Şaban şerif  ayının diğer aylardan ayıran özelliği, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. hadis-i şerifte Resül Ekrem (sav) şöyle buyuruyor: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.“(ed-Deylemî) diğer bir hadiste  (s.a.v.); “Şaban,günahları temizleyendir.“(ed-Deylemî) buyurmuş ve  bu ayın kadrini  kıymetini yüceltmiştir.

 

Şaban Ayında Oruç Tutmanın Fazileti ve Önemi ile İlgili Hadîs-i Şerifler:

Bu ayda oruç tutmanın fazileti hakkında  çok sayıda  hadîs-i şerif vardır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Hz. Enes (r.a.) rivayet edildiğine göre : Resül Ekrem (s.a.v.)’e;”Ramazan’dan sonra hangi oruç daha faziletlidir?” diye soruldu. Peygamberimiz (sav):”Ramazan’ı tazim için (tutulan)Şaban(orucu)!” Tekrar soruldu: “Hangi sadaka daha faziletlidir?”“Ramazan’da (verilen)sadaka!” buyurdu.”(Tirmizî, Zekat 28)

Hz. Üsâme (r.a.) şöyle diyor: Ey Allah’ın Rasûlü!Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)” diye sordum.  Şu cevabı verdi:”Bu, Receb’leRamazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbukio, amellerin Rabbü’l-âlemîn’e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.”(Nesâî, Savm 70)

Ümmü Seleme (r.anhâ) şöyle naklediyor: ‚Ben, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim.“(Tirmizî, Savm 37)

Hz. Âişe validemiz (r.anhâ) şöyle naklediyor: Hz. peygamber (s.a.v.) (bazen) oruca öyle devam ederdi ki, ‚(Bu ay) hiç yemeyecek” derdik. Bazen da öyle devamlı yerdi ki, “(Bu ay) hiç tutmayacak” derdik. Ben, O’nun Ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda Şaban ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim.“(Buharî, Savm 52)

 

Berat Gecesi Önemi  ve Fazileti:

Berat Kelimesinin anlamı:Berat lügatte;borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan kurtulmak, nişan, şehadetname, ferman demektir. Berat bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle “Mübarek Gece”;. İnsanların işledikleri hata, kusur ve günahları itiraf edip  Yüce Allah’a tevbe ve istiğfarda bulunan  müminlerin ilâhî rahmete nail olup affedilecekleri umuduyla  “Berat Gecesi”; Biz kulların ilâhî rahmet ve ihsana kavuşmaları sebebiyle “Rahmet Gecesi“;.Gecen bir yılın amelleri  Allah (c.c) arz edilip gelecek bir yılın amelleri de kaydedildiği için ‚Sakk (döküman) Gecesi‛gibi adlandırılır.

 

 Dinimizde bazı gün ve gecelerin önemi ve  kıymeti vardır.

Berat Gecesini Diğer Gecelerden Ayıran önemi : Kuran-ı Kerimde  ve hadislerde  öneminden  bahsedilen Berat gecesi’nin hikmet ve fazileti hakkında

ed-Duhân, 44/3 ayette: “Her hikmetli iş, katımızdan bir emir ile, o gece ayrılır (belirlenir, ortaya konur, takdir edilir).. buyrulur.

Bir yıl  boyunca yaşanacak olaylar, ameller, rızıklar, eceller, hastalıklar bu gece yazılır ve ilgili meleklere teslim edilir. Bu gece yapılan ibadetlerin fazileti çok fazladır.

Resül Ekrem (s.a.v.); “Kim bu gecede yüz rekat namaz kılarsa, Allah o kimseye; otuzu Cennetle müjdeleyen, otuzu Cehennem azabına karşı garanti veren; otuzu ondan dünya âfetlerini uzaklaştıran; onu da şeytanın tuzaklarına karşı onu koruyan yüz melek gönderir.‛(Kenzu’l-Ummâl, 27/238) buyuruyor.

Bu gecenin fazileti hakkında Efendimiz (s.a.v.) her zamankinden daha fazla  ibadet ve taatte bulunmuş ve şöyle demiştir: ‚”Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin, gündüzünde de oruç tutun!…‛(İbn-i Mâce, İkâme 191)3

Cenab-ı Allah  bu gece rahmetini bol bol ihsan eder. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: ‚“Çünkü Allah (c.c) , o gün, güneşin batmasıyla, dünya semasına iner ve şöyle buyurur: ‘Bana istiğfar eden yok mu,mağfiret edeyim! Benden rızık isteyen yok mu,rızık vereyim!Belaya maruz kalan yok mu,afiyet vereyim!Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu?…‛(İbn-i Mâce, İkâme 191

 

Başka bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Allah (c.c)  Nısf-u Şaban (Berat) gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder.”(Tirmizî, Savm 39)

Berat Gecesi  müminler için af ve mağfiret gecesidir. Başka bir hadiste:”Allah (c.c), Şaban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder ve müşrikle, müşâhin (kindar,bencil) hariç herkese mağfiret buyurur.“(İbn-i Mâce)

Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allah (c.c) bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur;ancak kâhin, sihirbazyahut müşâhin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan yahut ana-babasını inciten veya zinaya ısrarla devam eden müstesna.“(Bkz. F. Râzî;Elmalılı Hamdi Yazır)

Berat Gecesi Hz. Muhammed (sav) şefaat hakkı verilmiştir…Bunun delili şu hadiste nakledilmiştir, Peygamberimiz  (s.a.v.)” Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı; bu sefer de kaçak develer gibi Allah’tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.(Ebû Dâvû)

 

Berat Gecesinde Yapılması Kıymetli  Olan Ameller İbadetler

 

Berat Gecesi gök kapılarının açıldığı,bol rızık ve rahmetin kullar üzerine yağdığı kıymetli  gece olup,  bu geceyi fırsad bilip  bol bol ibadet ve dua etme zamanıdır. Bu  değerli gecenin gündüzünde oruçlu olmak  ve akşamında  kaza namazı olanların bu gece kaza kılmaları daha faziletli olur.

Berat Kandili gündüzü ve gecesinde  nasıl ibadetler yapmalıyız

 

Bu önemli gecede  iki rekatta bir selam vererek  her rekâtında bir  Fâtihâ süresi , on İhlâs-ı Şerîfe ( on ihlas okumaya gücü yetmeyenler üç ihlas şerif okuyabilirler )  okumak suretiyle yüz rekat namaz kılınabilir.

Berat gecesi  bu namazı kılan bir kimseye Allah Teala yetmiş defa nazar eder ve her nazar ile onun yetmiş ihtiyacını giderir. Bu ihtiyaçların, en azı da af edilmektir.(Beyhaki, Şuabu’l-İman, Kesir b. Mürre’den)

Bu kıymetli gecede rahmetin bol bol yağdığı  gecelerini ihya etmeye çaba gösterelim.

Kuran-ı kerim okuyalım , Yüce Allah (c.c) zikredelim tövbe istiğfar edelim

Peygamberimize  salâvatlar gönderelim,

Hayırlar yapalım sadakalar verelim,

Kaza namazları kılarak geceyi ihya edelim

Teheccüd ve nafile namazlarıyla da bu geceyi dolu dolu ibadet ve taatla geçirelim,

 

Berat Kandili (Rahmet gecesi ) Yapılacak Dua İbadet ve Namazı

 

Berat Kandili (Rahmet gecesi ) Yapılacak Dua İbadet ve Namazı

Paylaş

Yorumlar