Bela Nazar Tuzak ve İlahı Gazabdan Korunmak Dua 

0

 Efendilerin Efendisi Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor:“Nefesten ve gözden Allah’a sığınınız.” (Ali el-Müttâkî, no: 28389)

 

 

Bela Nazar Tuzak ve İlahı Gazabdan Korunmak Dua 
Cenab-ı Allah (şöyle buyuruyor:  Ümmetine söyle! On defa sabahleyin:
“Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.” desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünya belaları onlardan def  (uzaklaşır) olunur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz kalırlar.” (Ali el-Müttaki, no: 3607)

 

Nazar, Göz Değmesi Okunacak Dua 
İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbir olarak Allah (c.c.) kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Ayete’l-Kürsi.
“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin: derse ona nazar isabet etmez. (Beyhaki, Şuab,IV, 90

 

 

“Doğrusu inkar edenler, Kur’ânı dinled diklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. (O delidir) diyorlardı.” (Kal lem, 51-52)

Duanın Meali

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.) adıyla.
Lâ ilâhe illallah, benimle bütün şeytanl ların arasına perde olarak.
Lâ ilâhe illallah, benimle bütün belâ ve kazaların arasına perde olarak.
Lâ ilâhe illallah, benimle bütün düşm manların arasına perde olarak.
Melik ve Cebbâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Vâhid ve Kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Müheymin ve Settâr olan Allah’tan başk ka ilâh yoktur.
Kebir ve Müteâl olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Rahmetinle (muhâfaza eyle) ey
merhametlilerin en merhametlisi.

İbn Abbas ra.anha)’dan şöyle rivayet edilmiştir:  “Babanız İbrâhîm -aleyhisselâm- da İsm mail ve İshâk -aleyhisselâm-’ı böyle istiâze ederdi, diyerek Hasan ve Hüseyin -radıyallah hu anhüma-’yı Allah’a sığındırır ve derdi ki:

“Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeyl lerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan veyahud insanın şuüruna halel getirecek olan kaffe-i eşy yadan) ve her bir isabet edici gözden Allah (c.c.) tam kelimeleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şafi ve fâideli olan kelimeleriyle) Allah (c.c.) sığınırım.” (Buhari, Enbiyâ, 10; Kenzü’l-İrfan, s. 148)

“Göz isabetinden muhafaza edilmeniz için Allah 8c.c.) sığınınız. Zira isâbet-i ayn haktır.” (Hakim, IV, 239)

Paylaş

Yorumlar