Ayet ve Hadislerde Geçen Kıyamet Alametleri

0

Müslüman için esas olan kıyamet  ne zaman kopacağını  bilmek değil, bir Kuran-ı kerimin haberi olan kıyamet saatinin geleceğine kesin olarak inanmak ve dünyanın geçici olduğunu kabul edip, kıyamet saati ile birlikte geleceği asla şüphe götürmeyen kendi küçük kıyameti olan ölüme ve ebedi hayata hazırlık yapmaktır.

 

Hz. Muhammed (s.a.v) bir hutbesinde şöyle buyuruyor: “Şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yanaştırarak) Ben, kıyametin şu iki parmağın yakınlığı gibi yakın olduğu bir zamanda gönderildim.” Yine  Yine Peygamberimiz (s.a.v) kıyametten bahsettiği zaman alnı kızarır, sesi yükselir ve hiddeti artardı. Sanki bir düşman ordusunun hücumundan ikaz eden, düşman sabah ve akşam sizlere baskın yaptı diyen bir kimse gibi olurdu. (Müslim Cum’a (Nevevi Şerhi 6/153), Nesài lâfız ona aittir. İdeyn (3/188-189), Ibn Mâce, Mukaddime (1/17 Sindi Haşiyeli Suyuti Şerhi).

Sahâbe-i Kirâm da kendi zamanlarında kıyametin kopmasından çok korkarlardı. Bu durum, Peygamberimiz  (s.a.v)’in kendilerine Deccal’dan bahsettiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Nitekim Nevvas b. Sem’an (ra.anha)’dan gelen hadiste şöyle anlatılmaktadır: “Peygamberimiz (s.a.v) bir sabah vakti Deccal’ dan bahsetti ve onun hakkında o derece anlattı ki artık bizler onu yakındaki) bir hurmalık içinde zannettik. Biz kendisine doğru yürüdüğümüzde Efendimiz(s.a.v) bizdeki bu vaziyeti anladı ve:

“Sizin neyiniz var?” dedi. Biz: “Ya Rasûlüllah! Sabahleyin Deccal’den bahsettin ve onun hakkında öyle anlattın ki bizler onu yakındaki bir hurmalık içinde zannettik”, dedik.  Hz. Muhammed (s.a.v): “Beni sizin için korkutan Deccal, bu sizin düşündüğünüz Deccal’den başkadır. Eğer o, ben sizin içinizde iken meydana çıkarsa, ben tek başıma onu yenerim. Eğer ben içinizde yok iken çıkarsa, o zaman herkes kendi nefsini müdafaa etsin. Allah (c.c) da her bir müslüman için benim halifemdir.” (Müslim, Fiten (18/63-65 Nevevi Şerhi).

Şüphe yok ki kıyamet alametlerinden bir çoğu gerçekleşmiş ve  Hz. Peygamber (s.a.v) ne haber vermişse yaşanmıştır. Her alametin görülmesiyle müslümanların tasdiki ve imanı daha da çoğalmaktadır. Bu alametlerin her ortaya çıkışıyla O’nun mucizesi ve peygamberliğinin gerçek olduğu kanıtlanmakta ve müslümanların buna olan imanı artmaktadır.

İmanları nasıl artmasın ki?! Kendisinden çok zaman sonra olacağını haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu alametler  Hz. peygamberin (s.a.v)’in açık bir mucizesidir. Artık bundan sonra, O’nun peygamberliğini kabul etmeyen, şüphe duyan yada engel olan kişilere yazıklar olsun, hem de çok yazıklar olsun!…

 

En’âm: 158. ayette şöyle buyruluyor:”Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış kimseye imani bir fayda sağlamaz.”

Naziat: 35-41 ayette İşte o gün: “İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı, görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman; azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. Rabbi’nin makamından korkan ve nefsini kötü arzularından uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.” 

 

Kıyametin İlk Habercileri: İnsan iradesi dışında gerçekleşen, Yüce Allah (cc) din ile ilgili tasarrufları. Yani, son peygamber Hz. Muhammed (sav)) gönderilmesi, son kitab Kura-ı Kerimin indirilmesi, son dinin gelmesi,  Cenab-ı Allah, kıyamete doğru, bizim için haber ve işaret taşıyan ilk tasarruflarını teşkil eder. Başka bir ifadeyle, Hz. Muhammed (sav) hakkında “Ve hâteme’n-Nebiyyin” (peygamberlerin sonuncusu) buyuran Kur’ân, bu hükümle
bildiriyor ki, peygamberlik halkasının sonuncusu olan  Hz. Muhammed (sav) şahsı, vazifesi, kitabı ve dini ilk kıyamet alâmeti ve habercisidir.

Küçük Kıyamet  Alametleri: Kıyametten önceki zamanlarda değişik yoğunluklarla meydana gelen ve genelde insan iradesinin eseri olan olumsuz olaylar zinciridir. Örneğin ehliyetsiz insanın söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının çoğalması, dinin ihmâl edilmesi, ahlâkın bozulması, savaşların artması, depremlerin çoğalması,  ticaretin artması, dünyaya dalınması, şarabın açıktan içilmesi, zinanın yaygınlaşması, cehaletin artması
bunlardan bazılarıdır.

Kıyametin yaklaştığını haber veren, doğrudan inançla ilgili hadiseler zinciri:

Deccal’ın  ortaya çıkması: Kıyametin yaklaştığını haber veren doğrudan inançla ilgili hadis-i şeriflerden birisi deccalin  ortaya çıkmasıdır. Deccal,  Yüce Allah  (cc) inancını inkâr eden, dinde nifak tohumları atan bir cereyanın başı olarak boy gösterecek, elinde istidrac denilen bir takım olağan üstülükler bulunacak, bununla insanları etkisi altına alacak, yalanla ve hileyle iş görecek ve insanları dinsizliğe ve dünyevileşmeye teşvik edecektir. Deccalın ve ektiği dinsizlik tohumlarının Hz. İsa  (as)tarafından öldürüleceği de haber verilmiştir.

Kıyametin Büyük Alametleri: Kıyametin başlaması sırasında görülecek, insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır.  Bu alametler şöyledir
Dabbetü’l-Arz adında bir canlı türü çıkacak ve insanlığı tehdit edecektir. Kötü ahlâkı olmayan iman ehli, iman bereketiyle bu canlı türünün tehditlerinden korunacaktır. Ye’cüc ve Me’cuc adında topluluklar yer yüzünde fitne ve fesatlık yayacaktır.

Kıyamet kopmasına çok yakın bir süre kaldığında mü’minlerin ruhları topluca kabzedilecek ve artık “Allah Allah” diyen kimse olmayacak, Kıyamet dinsizlerin başına kopacaktır
Güneş batıdan doğacaktır. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili şöyle diyor: “Küre-i arz (dünya) kafasının aklı hükmünde olan Kur’ân onun başından çıkmasıyla zemin divane olup, izn-i İlahi ile başını başka seyyareye (gezegene) çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan (batıdan) şarka (doğuya) olan seyahatini irade-i Rabbani ile şarktan
garba tebdil etmekle güneş garptan tulua (doğmaya) başlar Hem müsademe (çarpışma) neticesinde emr-i İlahi ile kıyamet kopar.” Cenab-ı Allah (cc) emri gelince güneş aklını kaybetmiş gibi yolunu şaşıracak, yer küre bir başka kürenin çarpmasıyla rotasını değiştirecek, tersine dönmeye başlayacak ve böylece güneş batıdan doğacak ve Güneş batıdan doğduktan sonra artık tövbe kapıları kapanacaktır. Zira artık imtihan dünyası kapanmış olacak ve  artık kıyamet saati gelecektir.

Mehdi (as)’ın gelmesi Deccal’in çıkması

Hz. İsa (as)’ın inmesi

Ye’cüc ve Me’cüc

Üç büyük çöküntü

Güneşin batıdan doğması

Dabbetu’l-Arz

İnsanları bir meydanda toplayan ateş

Paylaş

Yorumlar