Asr suresinin okunuşu ve anlamı! Asr suresinin faziletleri ve önemi nedir?

0

Sure, adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır. Asr; zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. İslam bilginleri “asr” kelimesini daha çok Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asrı ve ahir zaman şeklinde yorumlamışlardır.

Asr suresi, insanı ebedi mutluluğa ulaştıracak ve ebedi hüsrandan kurtaracak temel yolları
açıklar. Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman insan için değerlidir. İnsanın ömrünü Allah’ın (c.c.) emrettiği şekilde değerlendirmesi tavsiye edilmiş aksi takdirde ziyanda olacağı bildirilmiştir. Asr suresinde dini sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilmektedir. Bu kısa surede iman, salih amel; hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara değinilmiştir. Bu esaslar bütünlük içinde benimsenerek yaşandığı takdirde insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır.

Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Bunlar;
• Samimi bir şekilde iman etmek.
• Salih amel işlemek.
• Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
• Sabrı tavsiye etmek.

Asr Suresi Arapça Okunuşu

Asr Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Vel asr.
2. İnnel insane le fi husr.
3. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.

Asr Suresinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Andolsun zamana ki
2- İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye
edenler, birbirlerine sabrı tavsiye
edenler başka (onlar ziyanda
değillerdir).

Paylaş

Yorumlar