Amenerrasulü Arapça ve Türkçe oku, faydaları

0

Amenerrasulü Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Hakkında Kısa Bilgi

Amenerrasulü Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bu iki ayet “Amener-Rasulü” ismiyle meşhur olmuştur. Resul-i Ekrem Efendimize Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279)

Bakara suresi Kur’an-ı Kerim’de ikinci, nüzul sıralamasında 87. suredir, Medine’de nazil olmuştur. Kur’an’ın en uzun suresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş nedenleri vardır.

Amenerrasulü Türkçe Yazılışı Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

285- Âmene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn, kullun âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr.

286- Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet, rabbenâ lâ tu-âhiznâ in nesînâ ev ahta/nâ rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-llezîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih va’fu ‘annâ vagfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn.

 

Amenerrasulü Anlamı

” Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara-286

Amenerrasulü Sure mi, Dua mı?

Kimileri tarafından bir sure olarak, kimileri tarafından da bir dua olarak biliniyor. Yapılan aramalarda genelde Amenerrasulü duası ya da Amenerrasulü suresi olarak bulunmaya çalışılıyor. Yazımızın başında da yazdığımız gibi ne bir sure, ne de bir duasır.  Ama ikisi niyetine de okunabilir, hiç bir sakınca yoktur. Ama şunu bilelim Amenerrasulü, Bakara Suresinde 285. ve 286. ayettir. Namazlarda da uzun ayetler okunabileceği için bu da namazlarıda sure yerine okunabilir. Yapılan dularda da bu ayetlere yer verilebilir, hatta türkçesi bile dua olarak edilebilir.

Neden yatsı namazından sonra Amenerrasulü okunur?

Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) şu hadisinde aslında sorumuzun cevabı vardır.

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter” (Buhari)

Bu hadisi şerife göre riyaret edilerek yatsı namazlarından sonra Bakara suresinin son 2 ayeti yani Amenerrasulü oku nmaktadır.

Amenerrasulü ile ilgili Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) ayrıca şöyle buyurmuştur; “Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayette Ayetel Kürsi’dir. Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu (Amenerrasulü) kederli anında okursa, Allah ona yardım eder. Şeytan ve cinler gibi şerli yaratıkların şerrinden anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için de bu ayet okunur. (Beyhaki)

Amenerrasulü ve Ayetel Kürsi Bakara suresinde yer alır. Ayetel kürsi de 255 ayetidir. Bu ayetlerin fazileti hakkında pek çok hadis bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi Arapça Türkçe Okunuşu

Amenerrasulü Okumanın Fazileti Faydaları

Bu iki ayet “amene’r-Rasulü” ismiyle meşhur olmuştur. Resul-i Ekrem Efendimize (s.a.v) Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279) Bunların faziletiyle alakalı olarak Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur.” (Buharî, Fezailü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsafirin 255)

“Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz.” (Tirmizî, Sevabu’l-Kur’an 4)

“Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi.” (Müslim, Îman, 279)

“Allah Teala, Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur’an’dır.” (Darimî, Fezailü’l-Kur’an 14)

“Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bakara Suresi’nin son iki ayetinin “cennet hazinelerinden”, “Arş-ı azam’ın altında bulunan hazine”den alınmış olduğunu belirtmiştir.(bkz. İ. Canan, K. Sitte, Muhtasar ve Şerhi, Bakara Suresinin Fazileti Bölümü)

“Arşın altındaki hazineden” ve “Cennet hazinelerinden” indirilmiş buyrulması bu ayetlerin bereket ve feyzinin çok olduğunu ifade etmektedir.

Bu ayetleri okuyanlara Cennette mükafatlar verileceğine işarettir.

Hazine anlamına gelen “kenz” ifadesi, ecir ve mükafat olarak ifade edilmiştir. (İbn Esir, en- Nihaye, HZN md.) Her ibadetin ve duanın bir karşılığı vardır. Bunlar cennette -tabiri caiz ise- depolanır ve sahibi de bu güzelliklere kavuşur. Bundan dolayı hazine denilmiştir. Buna göre hadiste geçen surelerin cennette büyük bir ecir ve mükafata vesile olacağı anlatılmıştır. Her ayetin elbette bir ecri vardır. Ancak içinde geçen konulardan dolayı bazı ayetler ve sureler diğer ayetlerden ve surelerden daha çok sevaplı olabiliyor. Bunları bize bildiren de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’dir.

Amenerrasulü indiriliş sebebi

Bu ayetlerin iniş sebebi olarak şöyle bir rivayet nakledilir:

Bir önceki “İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar” (Bakara 2/284) ayeti inince, burada işaret edilen ince manalar, ilahî vahyin karşısında gerçekten çok hassas bir gönle sahip olan ashab-ı kirama pek ağır geldi. Toplanıp Rasulullah’ın huzuruna vardılar, diz çöktüler: “Ey Allah’ın Rasulü! Namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle sorumlu olduk. Şimdiyse sana bu ayet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek” dediler.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) onlara: “Siz de sizden önceki kitap ehli gibi, (İşittik ve isyan ettik) mi demek istiyorsunuz? Bilakis (İşittik, itaat et tik, ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş ancak sanadır) deyin” buyurdu. Bunu hep birlikte söylemeye başladılar. Söyledikçe dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. O zaman Bakara 285. ayet nazil oldu. Böylece Allah’a tazarru ve niyaz ile yalvarıp yakardılar, istiğfar edip Allah’a sığındılar. Bu sebeple bir süre sonra da 286. ayet indirilerek güçlerinin yetmeyeceği ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirilmiş ve endişeleri giderilmiş oldu. (Müslim, İman 199)

Amenerrasulü neden indirildi?

“Bu iki ayet “amene’r-Rasulü” ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz’e Miraç gecesi vahyedilmiştir.” (Müslim, İman 279)

Diğer rivayetler şöyle geçmektedir:

Ayetlerin iniş sıraları hakkındaki rivayetler farklılık gösterebilmektedir. bir rivayette, Bakara Suresi’nin son iki ayeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.

Bundan dolayı Bakara Suresi Medine devrinde nazil olmuştur, ancak o takdirde bu iki ayet müstesna olarak daha önce nazil olmuş, demektir. Bununla beraber bir başka rivayette, “Bunlar da Medine’de Cibrîl ile nazil oldu.” demişlerdir. (bkz. Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Bakara Suresi 286. ayetin tefsiri)

Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin’den, bir rivayette de İbnü Abbas’dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki ayeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir

el-Vahidi de Mukatil b. Süleyman’dan naklen bu son iki ayetin Miraç gecesinde vasıtasız olarak Hz. Peygambere nazil olduğunu belirtmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

Paylaş

Yorumlar