Amenerrasülü Arapça okunuşu (Bakara Suresi son 2 ayet)

0

Amenerrasulü suresi ne anlatıyor? Amenerrasulü okumanın fazileti ve sırları nelerdir? Amenerrasulü suresi Arapça, Türkçe okunuşu, anlamı ve tefsiri… Amenerrasulü (Amener Resulu) duası ile ilgili hadisler neler? Amenerrasulü ne zaman ve nerede indirilmiştir? 

Amenerrasulü tefsiri ve nuzül sebebi

Mücahid, İmam-ı Dahhak, İmam-ı Hasan ve Abdullah b. Abbas (r.anha)’dan rivayet olunduğuna göre, bu
ayetler Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla inmemiştir. Resulullah (s.a.v), bu ayetleri Miraç gecesinde aracısız olarak almıştır. Bu iki ayetin dışında, Bakara suresinin diğer ayetleri Medine’de inmiştir. Diğer bir rivayette ise, bu ayetler de Medine’de Cebrail (a.s.) tarafından getirilmiştir. Bazı müfessirlere göre de bu ayetlerden başka, Kur’an-ı Kerîm’in bütün ayetlerini Cebrail (a.s.), Peygamberimiz (s.a.v.)’ e getirmiş, yalnız bu ayetleri Peygamberimiz (s.a.v.), Mirac gecesi bizzat vasıtasız almıştır.

 

Amenerrasulü`nün Faziletleri ve Önemi

Bu ayetlerin fazileti ile ilgili bir çok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerin bir kısmı şöyledir:
”Kim, Bakara süresinin sonundan iki ayeti gece okursa o ikisi ona yeter.” (Sahih-i Buhârî ve Tecrîd-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 159, Hd.No:2572.)

”Şüphesiz ki Allah Teala, Bakara sûresini arşının altındaki hazinesinden bana verdiği iki ayetle bitirdi. Onları kendiniz öğrenin, kadınlarınıza ve oğullarınıza da öğretin. Çünkü o iki ayet namazdır,Kur’an’dır ve duadır.” (Terğib ve Terhib, Hafız el-Münzîrî, C.3, sh. 306, Hd.No:12 )

Bakara süresinin bu iki ayeti; ”Amenerrasulü”dür. Bu iki ayet, iman ve itikadın ana esasların
bildirmektedir. Ayrıca son iki ayette, yedi dua kelimesi vardır. Bakara süresi nazil olunca, Resûlullah (s.a.v.)
tarafından okundu. Resûlullah (s.a.v.), her dua kelimesini okudukça Allah ona: ”Duanı kabul ettim” buyurdu. (Sahih-i Buhârî ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 160.)

”Şüphesiz ki Allah, gökleri ve yeri yaratmasından iki bin yıl önce bir kitap yazmıştı. İşte bundan kendileriyle
Bakara süresini sona erdirdiği iki ayet indirdi. Bunların bir evde üç gün okunması, sonra da oraya şeytanın
yaklaşması, olacak şey değil.” (Sünen-i Dârimi, C.6, sh. 439, Hd.No:3390.)
Hz.Ali (r.a.) bu iki ayetle ilgili: ”Aklı başında, İslam nimetine ulaşmış hiç kimse sanmam ki, bu iki ayeti okumadan uyumuş olsun” demiştir. (İbn Kesir Tefsiri, C.3, sh.1139)

AMENERRASULÜ ARAPÇA OKUNUŞU

AMENERRASULÜ TÜRKÇE YAZILIŞI OKUNUŞU

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e)(Bakara-286)

 

Amenerrasulü meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
”Peygamber ve mü’minler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Hepsi; Allah’a, meleklerine,
kitaplarına ve resûllerine iman etti. Allah’ın resûlleri arasında ayırım yapmayız. ”Ey Rabbimiz, işittik ve iman ettik, affını isteriz, dönüş sanadır” dediler.”(Bakara Suresi, 285. ayet)
”Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadarını teklif eder. Kişinin yaptığı iyilik lehine, yaptığı kötülük
de aleyhinedir. Rabbimiz, eğer unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere
yüklediğin gibi bize de yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme, bizi affet. Bizi
bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi, 286. ayet )

Amenerrasülü’nün Tefsiri:

285-”Peygamber ve mü’minler Rablerinden indirilene iman ettiler. Hepsi Allah’a, meleklerine,
kitaplarına ve resûllerine iman etti. Allah’ın resûlleri arasında bir ayırım yapmayız. ”Ey Rabbimiz! İşittik ve
itaat ettik, affını isteriz, dönüş sanadır” dediler.”
Bu ayet iman esaslarını toplamakta, iman ve duayı içermektedir. Dinin inanç esaslarının neler olduğunu
beyan etmektedir. Peygamber (s.a.v.) ve mü’minler, Allah’ın bir olduğuna, eşinin, benzerinin, başlangıcının ve sonunun olmadığına iman etmişlerdir. Ayrıca, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kader ve kazaya da iman etmişlerdir.1

Mü’minler, peygamberlerin arasında ayırım yapmaz, hepsine iman ederler. Hepsine gereken saygıyı eksik
etmezler. Onların hepsinin Allah tarafından gönderildiğinden asla şüphe etmezler. Biz, Hz.Mûsa’ya da, Hz. Îsa’ya da, onlardan önce gönderilenlere de, son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.)’e de iman ederiz. Diğer din mensupları gibi bir kısmını kabul edip, bir kısmını inkar etmeyiz. Çünkü tek hak din olan İslam, bunu emretmektedir. Biz Müslümanlar olarak, peygamberlerin hepsini derecelerine göre tasdik eder, peygamber tanırız. Esas itibariyle hepsi peygamberdir ama dereceleri farklıdır. Nitekim ayette:
”O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık…”2 buyurulmaktadır.
”İşittik ve itaat ettik.” Yani, haktan gelene kulak verdik. Zorla değil, isteyerek seve seve itaat ettik.
”İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker, dilediğini bağışlar, dilediğine de
azap eder…”3 ayeti nazil olunca, bu ashaba çok ağır geldi. Resûlullah (s.a.v) e gelerek:
”Ey Allah’ın elçisi, bize yapabileceğimiz işler emredildi. Namaz, oruç, cihad ve sadaka… Bunları yapıyoruz.
Ama Cenab-ı Hak sana bu ayeti indirdi. Onu yerine getirmemiz mümkün değil” dediler. Resûlullah (s.a.v) onlara:
”Yani sizler de; sizden önceki Yahudi ve Hıristiyanlar gibi ”Dinledik ama itaat etmiyoruz mu demek
istiyorsunuz? Hayır, öyle değil şöyle deyin: ”İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, affını dileriz, dönüş Sana’dır.”
Ashap, bunu okuyup dilleri alışınca Allah, ”Amanerrasulü”yü indirdi. Önceki ayeti de neshetti. 4

”Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş Sana’dır.” Ne kadar itaat etsek, ibadet etsek yine kusurumuz çoktur. Bizi bağışla, sonunda dönüp dolaşıp sana geleceğiz. Dönüş yeri ancak sana’dır. Ölüm, ahiret, yeniden diriliş haktır. Ya Rabbi! Sana sığınıyoruz ve
bağışlamanı diliyoruz.

286- ”Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadarını teklif eder. Kişinin yaptığı iyilik lehine, yaptığı kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz, eğer unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et.”
Bu ayet, Cenab-ı Hakk’ın kullarına rahmet ve inayetinin, lutfunun bir delilidir. Allah, hiç kimseye gücünün
yetmeyeceği şeyi yüklemez. Ayakta namaz kılamayanı, ayakta durarak namaz kılmaya zorlamaz. Hastalık veya başka bir sebeple oruç tutamayanı, oruç tutmaya zorlamaz. Fakir kimseyi zekatla ve hacla mükellef tutmaz. 5 İslam, kolaylık dinidir. Onda zorluk yoktur. Ancak bu kolaylıkların hangi hususlarda olduğu yine dini esaslarla belirlenmiştir. Kişilerin, istek, arzu ve mantıklarına göre değil. Herkesin yaptığı iyilik ve hayır kendi faydasınadır. Yaptığı her kötülük de kendi zararınadır. İnsan, iyiliği de kötülüğü de kendi iradesiyle yapar. Sevabı da, günahı da kendisinindir. Kimse kimsenin günahından sorumlu değildir. Ancak günaha teşvik ve ortak olmak ayrıdır.

”Ey Rabbimiz!Unutursak veya hata edersek bizi sorguya çekme.”
Yani, bir emrini insanlık icabı olarak unutursak veya helal bir şeyi yapmak isterken, bilmeden harama düşersek, hata edersek bizi hesaba çekme, ahirette ceza verme. Cebrail (a.s.), Peygamberimiz (s.a.v.)’e: ”Ey Muhammed, ümmetinden hata ve yanılma kaldırıldı.Onlar bundan hesaba çekilmeyecektir” buyurmuştur.

”Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.” Müfessirlerin bildirdiğine göre; mesela, Yahudiler günde elli vakit namazla, malın dörtte birini zekat vermekle, pislik bulaşan elbiseyi kesmekle…emrolunmuşlardı. 6 Önceki ümmetler, hatalarından dolayı kendilerine helal olan şeyleri haram kılmışlar, bu sebeple de zorluğa uğramışlardı. Abdest ve guslün sadece su ile alınabileceği, teyemmümün kabul edilmemesi, namazın sadece mescitlerde eda edilebileceği, Ramazan boyunca hanımlarına yaklaşmalarının haram kılınması, Ramazan’da sadece akşam ile yatsı arasında yenilip-içilebilmesi gibi hususlar bu zorluklardandır. 7

”Ey Rabbimiz,bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi yükleme…”

Ayetin bu bölümü yedi farklı şekilde açıklanmıştır:
1. Ya Rabbi! Bize, güç yetiremeyeceğimiz meşakkatli emirlerde bulunma.
2. Bize azap verme.
3. Bizi, içimizden geçen vesveseler sebebiyle cezalandırıp azap verme.
4. Bize kuvvetli şehvet verme, çünkü bu, ateşe gitmemize sebep olur.
5. Bize, güç yetiremeyeceğimiz aşk ve muhabbet yükleme.
6. Bizi, düşmanların şamatasından koru.
7. Bizi tefrikaya düşürme.8
Günahlarımızı affet, bizi rahmetinle bağışla. Günahlarımızdan ve isyanlarımızdan dolayı bizi helak etme.
Sen bizim velimiz koruyucumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et. Kafirleri helak eyle, Müslümanları galip ve muzaffer eyle. Bizi bağışla, ayıplarımızı, günahlarımızı ilahi ilminle gizle, onları ört, bizi rezil etme. Rahmetinle bizi nimetlendir. Şüphesiz ki, Sen bizim Mevlamızsın. Sahibimiz, Malikimiz, Halıkımız, Yardımcımızsın. Kafirlere
karşı bize güç ver, sabır ver. Bize yardım ve zafer ver. Hakk’ı savunmada, maddi ve manevi yardımını ihsan et. Senin dinini yüceltmede ve hakim kılmada bizi galip ve muzaffer eyle. amin!

Ayetlerden Alınacak Dersler:
1. İman esaslarına şüphesiz ve tam olarak inanmak gerekir. Mü’min sayılmanın yolu budur.
2. ”Amenerrasulü”, okuyanı Allah’ın izniyle korur.
3. Her yatsı namazından sonra mutlaka bu ayetleri okumalıyız.
4. Bütün peygamberler, Allah’ın seçkin kulları ve elçileridir. Birini inkar, küfürdür.
5. Allah’ın emir ve yasaklarına uyacağız, işitip, itaat ettik diyeceğiz. İşittik, itaat etmiyoruz demeyeceğiz.
6. Dönüş yalnız Allaha’dır. Dönüş gününe hazırlık yapmalıyız. İnsan, unutma ve hatadan sorumlu değildir.
7. Allah, bize gücümüzün yetmediği şeyi yüklememiştir. Bütün emir ve yasaklar, gücümüzünzün sınırları
içindedir.
8. Allah’tan başka mevlamız, yaratımcımız yoktur. Bizi bağışlayacak olan, zafer verecek olan O’dur. O’na
yönelmeliyiz.

1 a.g.e. Ebu’l-Leys Semerkandî C.1, sh. 320.
2 Bakara sûresi, 253. âyet
3 Bakara sûresi, 284. âyet.
4 Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, C.3, sh. 346-347.
5 Kur’ân-ı Kerîm’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, Ömer Nasûhî Bilmen, C.1, sh. 313.
6 a.g.e. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, C.2, sh. 247.
7 a.g.e. Ebu’l-Leys Semerkandî, C.1, sh. 321.
8 Sahih-i Buharî Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, C.3, sh. 350.

Paylaş

Yorumlar