SULTAN 1. MAHMUT KİMDİR?

I. MAHMUD (Edirne H.1108/1696- İstanbul H.1168/1754). 24. Osmanlı padişahı. Babası II. Mustafa, annesi Sâliha Sultan’dır. Patrona Halil İsyanı sebebiyle tahttan indirilen III. Ahmed’in yerine H.1143/1730 da tahta çıktı. 24 yılı aşan saltanatının ilk yıllarında Patrona Halil ve taraftarlarını bertaraf etti.

1723 yılında başlayan Osmanlı İran savaşı I. Mahmud zamanında da devam etti. H.1149/1736 İstanbul Muahedesi, savaşa son verdi ise de , H.1156/1743’de toprak anlaşmazlığı yüzünden yeniden başladı. H.1159/ 1746’da imzalanan antlaşma ile Osmanlı-İran sınırı H.1049/1639 Kasr-1 Şirin andlaşmasına göre tesbit edildi. Bu devirde Osmanlılar Ruslar ve Avusturyalılarla olmak üzere iki cephede savaşmak zorunda kaldı. Her ikisine de galip geldi. Mağlup devletlerin isteği üzerine Belgrad Andlaşması imzalandı (H.1152/1739).

I. Mahmud devrinin diğer hadiseleri, Necd’deki Vehhabi meselesi, İstanbul’daki ayaklanma (1748), Saray ağaları vak’ası, Niş kalesindeki yeniçerilerin isyanı ve Anadolu’da türe yen Levend eşkıyasının tenkilidir.

Mahmud çeşitli eserler vücuda getirmiştir. Fâtih câmii yanında, Galatasaray’da ve Ayasofya camii içinde kütüphaneler yaptırmıştır. Sebkati mahlası ile şiirler de yazan I. Mahmud, babası II. Mustafa’nın türbesinde gömülüdür.